تعداد مشاهده مقاله

140,197

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

113,812

نسبت مشاهده بر مقاله

1219.1

نسبت دریافت فایل بر مقاله

989.67

تعداد مقالات ارسال شده

585

تعداد مقالات رد شده

375

درصد عدم پذیرش

64

تعداد مقالات پذیرفته شده

114

درصد پذیرش

19

درباره پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

 

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشرانتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • ·         فرمت چاپی و الکترونیکی
 • ·         انتشار از:  پاییز 1393
 • ·         شاپای چاپی: 2476-5872
 • ·         شاپای الکترونیکی: 2476-6372
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, civilica.com academia.edu
 • ·         درصد پذیرش مقالات: 19%
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ فصلنامه
 • ·         دسترسی قبلیبلی
 • ·         درصد همانندی نشریه: 15%
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصیمدیریت آموزشی و ...
 • ·         هزینه چاپ مقاله:  رایگان
 • ·         نوع مجله:علمی - تخصصی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده:  بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان بررسی اولیه:  حداکثر 10 روز
 • ·         زمان داوری:  حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله: fjrlat@atu.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان:  atupress@atu.ac.ir
شماره جاری: دوره 5، شماره 18، زمستان 1397 

4. توسعه الگوی مدرسه سالم : یک مطالعه کیفی

صفحه 109-132

10.22054/jrlat.2021.51826.1533

علی جاویدان؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ جعفر ترک زاده