دوره 6 (1401)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)

 

نشریه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی یک نشریه علمی با داوری بسته ، دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به شماره 35926/92 مورخ 20/12/92 در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر زیربنای اندیشۀ اداری، نظریۀ سازمان و عملکرد آموزش در سازمان ها و مؤسسات عمومی و آموزشی در عرصۀ مدیریت، مدیریت آموزشی و رهبری آموزشی  پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به آخرین پیشرفت ها و دستاوردهای پژوهشی  صورت گرفته در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم در این زمینه را گزارش می دهند است. در این نشریه مقالات پژوهشی(مفهومی وکاربردی) به زبان فارسی و چکیده انگلیسی به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می شود و مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی جهت تسهیل شناسایی و جستجو هر مقاله شماره شناسایی خاص(DOI) خود را دارد. این نشریه به دلیل تطبیق با آیین نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به روزرسانی اطلاعات نشریه در تاریخ 1/6/98 تا تاریخ 29/12/1400 توقف انتشار داشته است. نشریه با استفاده از سامانه مشابهت یابی اقدام به همانندجویی مقالات کرده و مقالاتی با همانندی حداکثر15 درصد را می‌پذیرد.

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی تسهیل فرایند یاددهی - یادگیری

شیوا فرضعلی وند؛ یداله مهرعلیزاده؛ سید عباس رضوی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 7-45

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.71972.1647

چکیده
  چکیدههدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تسهیل فرآیند یاددهی-یادگیری بر اساس تجارب مدیران زن مدارس ابتدایی است. به منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش داده بنیاد استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران زن مدارس ابتدایی شهرستان ایذه به تعداد 39 نفر بود. نمونه‌گیری به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت با 12 نفر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسائی و اولویت بندی مولفه‌ها و شاخص‌های نابرابری آموزشی در مدارس دوره ابتدایی

مسلم پیری زمانه؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 47-76

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.71290.1630

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شده و از نوع پژوهش‌های ترکیبی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران می‌باشد. نمونۀ آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه آموزش عمومی که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه‌ای مدیران 

غلامحسن پناهی؛ سجاد کاظمی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72889.1654

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه‌ای مدیران در دانشگاه فرهنگیان شهرستان زاهدان انجام گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران در دانشگاه فرهنگیان شهرستان زاهدان به تعداد 130 نفر که تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی شاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد تئوری درام در حل مسأله انتخاب راهبرد جذب اعضای هیأت علمی به صورت الکترونیکی

لاله عسگری؛ امین حکیم

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 101-121

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72379.1651

چکیده
  مدلسازی و تحلیل تعارض از منظر رشته های گوناگونی صورت گرفته است. روشهای مبتنی بر تئوری بازی از جامعترین مدلهایی است که برای مدلسازی و تحلیل تعارض مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از چالشهای دستگاهها عدم یکپارچگی اطلاعات بین آنهااست که منجر به عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع شده است. هدف تحقیق تحلیل تعارضات و تدوین استراتژی جذب اعضای هیأت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش میانجی فضائل و توانمندی‌های شخصیت در رابطه بین جنسیت و هیجان‌های مثبت و منفی معلمان ابتدایی در کلاس درس

سید علیرضا هاشمی؛ محسن شاکری؛ کاظم برزگر بفروئی؛ مهدیه استبرقی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 123-143

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72020.1648

چکیده
  پژوهش حاضر‌، با هدف بررسی نقش میانجی فضائل و توانمندی‌های شخصیت در رابطه بین جنسیت و هیجان‌های مثبت و منقی معلمان ابتدایی در کلاس درس انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی بود؛ که در دسته تحقیقات توصیفی و به طور دقیق‌تر همبستگی از نوع معادلات ساختاری جای می‌گیرد. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت نظام آموزش و توسعه کارکنان صنعت بیمه

فاطمه عطاطلب؛ لیلی نیاکان

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 145-167

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72595.1652

چکیده
  آموزش صحیح منابع انسانی، ضمن این‌که در سطح شرکت‌های بیمه باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و شرکت بیمه می‌گردد، زمینه‌های برخورد شایسته کارکنان با مشتریان را نیز فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود نظام آموزش صنعت بیمه انجام پذیرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی و از حیث زمانی گذشته‌نگر و از حیث هدف، کاربردی است. روش پژوهش ...  بیشتر

بازنمایی مشکلات فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها: یک مطالعه کیفی

علی زارعی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، ، صفحه 25-57

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.50339.1514

چکیده
  این پژوهش با هدف واکاوی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه و رساله‌های دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود انجام شد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. میدان پژوهش، دانشگاه تهران بود و مشارکت‌کنندگان 8 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده ...  بیشتر

تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ حمیرا عبدی؛ مهرداد صادقی ده چشمه

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.44651.1466

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری ...  بیشتر

تاثیر بدبینی سازمانی بررفتارهای انحرافی در محیط کاراز طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ علی رضا ابراهیم پور

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1398، ، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/jrlat.2021.47222.1490

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد1000 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد ...  بیشتر

طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران به شیوه‌ی نظریه‌ی زمینه‌ای

محمد مجتبی زاده؛ دکتر عباس عباس پور؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر مقصود فراست خواه

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 21-53

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4553

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش واکاوی درک کنشگران اجتماع علمی از الگوی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی کشور و طراحی الگوی اعتبارسنجی مناسب است. این پژوهش، ازنظر هدف، از نوع پژوهش­های توسعه­ای و به لحاظ روش،مبتنی بر نظریه زمینه­ایاست.بر اساس این روش، تلاش محققان بر آن بوده است تا به معانی، دیدگاه­ها و سازوکارهای ذهنی کنشگران آموزش عالی پی برده ...  بیشتر

بررسی تأثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق اخلاق کار اسلامی و سرمایه اجتماعی

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی؛ مجید ماهرانی برزانی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1401، ، صفحه 69-99

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.53223.1539

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین تأثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق اخلاق کار اسلامی و سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)) است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مؤلفه های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان دانشگاه کابل

علی فطرت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72737.1653

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف "بررسی مؤلفه های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان دانشگاه کابل" و به روش تحقیق کیفی با رویکرد تحلیل مضمون و با استفاده از منابع و بانک‌های اطلاعاتی معتبر علمی به‌منظور ارتقای کیفیت کاری کارکنان در سازمان، انجام شده است. ضمن بررسی دیدگاه و نظریات معتبر در مورد بررسی مؤلفه های ارتقای کیفیت کاری مدیران و کارکنان دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزش‌گذاری خدمات آموزشی با رویکرد مبتنی بر ارزش: مورد مطالعه: مدارس غیردولتی تهران

زهرا قارلی؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ میثم بلگوریان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72977.1655

چکیده
  چکیده هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ارزش درک‌شده خدمات آموزشی در مدارس متوسطه غیردولتی تهران و تعیین میزان اثرگذاری این عوامل بر ارزش یادشده است. برای این منظور در فاز نخست (کیفی) تحقیق، داده‌های حاصل از مصاحبه از روش ساخت گرای چارمز(2006) کدگذاری شده‌اند. حاصل کدگذاری باز همه مصاحبه‌ها تعداد 611 کد باز بود که پس از حذف ...  بیشتر

ابر واژگان