دوره 7 (1402)
دوره 6 (1401)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)

 

نشریه پژوهش‌های رهبری آموزشی یک نشریه علمی با داوری بسته ، دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به شماره 35926/92 مورخ 92/12/20 و در ارزیابی سال 1401 توسط کمیسیون نشریات علمی کشور موفق به اخذ درجه علمی با رتبه ب شده است. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر زیربنای اندیشۀ اداری، نظریۀ سازمان و عملکرد آموزش در سازمان ها و مؤسسات عمومی و آموزشی در عرصۀ مدیریت، مدیریت آموزشی و رهبری آموزشی  پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به آخرین پیشرفت ها و دستاوردهای پژوهشی  صورت گرفته در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم در این زمینه را گزارش می دهند است. در این نشریه مقالات پژوهشی(مفهومی وکاربردی) به زبان فارسی و چکیده انگلیسی به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می شود و مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی جهت تسهیل شناسایی و جستجو هر مقاله شماره شناسایی خاص (DOI) خود را دارد. این نشریه تا شماره 25 با عنوان پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی منتشر شده است و به دلیل تطبیق با آیین نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به روزرسانی اطلاعات نشریه در تاریخ 98/06/01 تا تاریخ 1400/12/29 توقف انتشار داشته است. نشریه با استفاده از سامانه مشابهت یابی اقدام به همانندجویی مقالات کرده و مقالاتی با همانندی حداکثر 15 درصد را می‌پذیرد.این نشریه برای بررسی، پردازش و انتشار مقالات علمی از نویسندگان، نهادها و سازمان های پژوهشی مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت می‌گردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

مقاله پژوهشی
کاربرد نظریه داده‌بنیاد جهت ارائه مدل رهبری اثربخش معلمان فاقد صلاحیت در مدارس ابتدایی

سیده پردیس هاشمی؛ ناصر شیربگی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 6-48

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78905.1737

چکیده
  کشف تجارب اعضای آموزشی جامعه مدرسه از به کارگیری معلمان فاقد صلاحیت و تعامل با آنان در مدارس و تبیین نحوه برخورد این معلمان با اعضای آموزشی مدرسه، دانش آموزان و والدین آنان از اهداف پژوهش کیفی حاضر هستند. روش پژوهش، داده‌بنیاد با رویکردی سیستماتیک است که با نمونه‌گیری هدفمند و از طریق مصاحبه با 46 نفر از شرکت کنندگان که اعضای جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و رواسازی مدل شایستگی‌های عمومی مدیران دانشگاه‌های دولتی

ئاسو مجتهدی؛ جلیل یونسی؛ عنایت الله زمانپور؛ مرتضی طاهری؛ محمد علی بابایی زکلیکی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 50-72

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.79373.1741

چکیده
  اکثر مدیران دانشگاه‌ها، اعضای هیئت‌علمی هستند و به طور سازمان‌یافته آموزش‌های موردنیاز را دریافت نکرده و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. نظر به اهمیت توجه به شایستگی در انتخاب مدیران کارا و اثرگذار و باتوجه‌به نقش خطیر دانشگاه‌ها در جامعه، هدف پژوهش حاضر طراحی و رواسازی مدل شایستگی‌های عمومی برای مدیران دانشگاه‌های دولتی شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اعتباریابی مؤلفه‌های فرهنگ یادگیری در مدارس دوره ابتدیی شهر اردبیل

محمد رضا نصیری گرمه چشمه؛ نیما صادق زاده بلیل؛ مرتضی جاویدپور؛ مهدی حسن نژاد

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 74-94

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.77867.1706

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های فرهنگ یادگیری در مدارس بود بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، جامعه آماری پژوهش نیز کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل به تعداد2730 نفر بود. که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران3500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سواد مالی بر جامعه‌پذیری و خودکارآمدی مالی (مورد مطالعه: دانش‌اموزان دوره متوسط در افغانستان)

سید علی آغا سعادت؛ علی یزدخواستی؛ زهرا صادقی آرانی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 96-129

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78316.1717

چکیده
  سواد مالی برای افراد مختلف معنی متفاوتی دارد برای برخی یک مفهوم گسترده شامل درک اقتصادی و چگونگی تأثیر تصمیمات خانواده در ‌شرایط اقتصادی و برای برخی دیگر مفهوم تمرکز روی مدیریت پول از‌جمله بودجه‌بندی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بیمه را دارد، یکی از دغدغه‌های بشر رفاه و آسایش در زندگی است این مهم در دوره حیات زمانی ممکن می‌شود که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل آموزش مجازی کارآمد با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری در دانشگاه فرهنگیان

کاظم دلقندی؛ محمد دلقندی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 130-164

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.77535.1694

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل آموزش مجازی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی-مقطعی بود. جامعه مطالعه حاضر کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های فرهنگیان استان خراسان رضوی شامل دو پردیس برادران و خواهران و پنج مرکز دانشکده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ابعاد بی نزاکتی در محل کار بر تسلط به وظایف فردی و انطباق کاری فردی از طریق نقش میانجی اعتماد به سرپرست در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

سید حامد هاشمی؛ مونا پناهی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 166-187

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.77760.1700

چکیده
  امروزه آموزش و پرورش بنا‌به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ در هر کشوری محسوب می‌شود و ثمربخشی آن از یک سو تبدیل کردن انسانهای مستعد به انسانهای متعادل و رشد یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. در این راستا، کارکنان توانمند و مسلط به وظایف ...  بیشتر

بازنمایی مشکلات فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها: یک مطالعه کیفی

علی زارعی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، ، صفحه 25-57

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.50339.1514

چکیده
  این پژوهش با هدف واکاوی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه و رساله‌های دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود انجام شد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. میدان پژوهش، دانشگاه تهران بود و مشارکت‌کنندگان 8 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده ...  بیشتر

تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ حمیرا عبدی؛ مهرداد صادقی ده چشمه

دوره 4، شماره 15 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.44651.1466

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری ...  بیشتر

تاثیر بدبینی سازمانی بررفتارهای انحرافی در محیط کاراز طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ علی رضا ابراهیم پور

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1398، ، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/jrlat.2021.47222.1490

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد1000 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد ...  بیشتر

طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران به شیوه‌ی نظریه‌ی زمینه‌ای

محمد مجتبی زاده؛ دکتر عباس عباس پور؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر مقصود فراست خواه

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 21-53

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4553

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش واکاوی درک کنشگران اجتماع علمی از الگوی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی کشور و طراحی الگوی اعتبارسنجی مناسب است. این پژوهش، ازنظر هدف، از نوع پژوهش­های توسعه­ای و به لحاظ روش،مبتنی بر نظریه زمینه­ایاست.بر اساس این روش، تلاش محققان بر آن بوده است تا به معانی، دیدگاه­ها و سازوکارهای ذهنی کنشگران آموزش عالی پی برده ...  بیشتر

بررسی تأثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق اخلاق کار اسلامی و سرمایه اجتماعی

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی؛ مجید ماهرانی برزانی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1401، ، صفحه 69-99

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.53223.1539

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین تأثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق اخلاق کار اسلامی و سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)) است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول:
دکتر حمید رحیمیان

سردبیر:
دکتر عباس عباس پور

دبیر تخصصی:
دکتر حسن فاضلی


دوره انتشار: فصلنامه

شاپا چاپی: 2476-6372

شاپا الکترونیکی: 3041-8658

بانک ها و نمایه نامه ها

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

...

ابر واژگان