تعداد مشاهده مقاله

120,364

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

96,657

نسبت مشاهده بر مقاله

1104.26

نسبت دریافت فایل بر مقاله

886.76

تعداد مقالات ارسال شده

563

تعداد مقالات رد شده

363

درصد عدم پذیرش

64

تعداد مقالات پذیرفته شده

105

درصد پذیرش

19

شماره جاری: دوره 5، شماره 17، پاییز 1397 

4. اثر مدیریت دانش برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

صفحه 91-118

10.22054/jrlat.2020.50839.1523

مهرداد صادقی ده چشمه؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مجید ماهرانی برزانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی دبیر تخصصی اجرایی
شاپا چاپی
2476-5872
شاپا الکترونیکی
2476-6372