نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد خدابنده و دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش واکاوی درک کنشگران اجتماع علمی از الگوی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی کشور و طراحی الگوی اعتبارسنجی مناسب است. این پژوهش، ازنظر هدف، از نوع پژوهش­های توسعه­ای و به لحاظ روش،مبتنی بر نظریه زمینه­ایاست.بر اساس این روش، تلاش محققان بر آن بوده است تا به معانی، دیدگاه­ها و سازوکارهای ذهنی کنشگران آموزش عالی پی برده شوند. چهار ابزار اصلی گردآوری داده‌های این پژوهش مصاحبه، مشاهده، یادداشت­برداری و مرور اسناد بوده است. بر اساس روش‌شناسی زمینه‌ای، و با بررسی داده­های به‌دست‌آمده در مرحله­ی اول کدگذاری باز، 2027 مفهوم به دست آمد. داده­های مرحله­ی دوم کدگذاری باز، در قالب 1262 مفهوم و 157 مقوله­ی عمده طبقه­بندی شدند. در مرحله کدگذاری محوری، 25 مقوله هسته­ای تعیین شدند. در مرحله­ی کدگذاری انتخابی 25 مقوله­ی هسته­ای به سطح انتزاعی بالاتر ارتقاء داده شد و برحسب ویژگی­های شرایطی، تعاملی/فرایندی و پیامدی طبقه­بندی شد. در پایان، مقوله­ی گفتمان کیفیت، بیم و امید، را به‌عنوان اصلی­ترین و نهایی­ترین مقوله­ی هسته­ای انتخاب و بسط داده شدند. این پژوهش نشان می‌دهد، کیفیت مفهومی پیچیده و چندبعدی است. بر این پایه، توجه چندجانبه و کلی‌گرا نسبت به اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران و دوری از نگاه جزیره­ای و جزء­گرا لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing of accreditation model for Iran's higher education system based on of grounded theory

نویسندگان [English]

  • mohammad mojtabazadeh 1
  • abbas abbaspour 2
  • hasan maleki 2
  • magsood farasatkhah 3

چکیده [English]

In this paper, using the approach of emic or orientation from the inside, have paid to analyze the understanding of scientific community actors from accreditation model of system higher education of country. research based on grounded theory, constitute the methodology of this study. according to the method, we have always sought to take on meaning, vision and mental mechanisms of higher education actors. the data of this study were obtained from four sources, which include, interviews, observations, notes and documents. to do so, first open coding, then, are we axial and selective action. having analyzed the data obtained in the first phase coding, in 2027 the concept was achieved. second stage of open data coding, In format of 1262 concept and 156 major categories were classified. in axial coding stage, 25 core categories were determined. in selective coding stage, again 25 core category to a higher level of abstraction we have upgrade and classified in terms of characteristics of conditions, interactive / process and outcome. in the end, category of quality discourse, fear and hope, as the most original and the most ultimate core category Select and according to its features were developed. then, related made other categories in the form of a paradigm model with the this category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation
  • quality assurance
  • grounded theory and social interpretivism