انتشار شماره 2 نشریه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند دومین شماره نشریه منتشر شد. خ.اهشمند است نقطه نظرات خود را در مورد نشریه اعلام تا در شماره های بعدی اعمال گردد.