نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
صغری ابراهیمی قوام دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا یادگارزاده استادیار روانشناسی و علوم تربیتی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن  اسدزاده دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فیروز افشارفر دکتری   دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احسان اکرادی دکتری مدیریت آموزش عالی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
هادی براتی استادیار مدیریت آموزشی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
صمد برزویان استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعیده تقی زاده استادیار   معاونت آموزشی وزارت علوم 
حسین تقوی قره بلاغ دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
فاطمه خالوندی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
علی  خورسندی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریبا دمیرچی استادیار   استادیار، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران
زهره رافضی استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید رحیمیان استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آرش رسته مقدم استادیار مدعو مدیریت آموزشی استادیار مدعو، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل زارعی زوارکی استاد تکنولوژی آموزشی استاد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی سبک رو دانشیار مدیریت و حسابداری دانشیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
کریم سواری دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور
ناصر شیربگی استاد مدیریت آموزشی استادی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد شرفی دکتری مدیریت آموزش عالی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرتضی طاهری دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زینب طولایی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
عباس پورعباس استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن فاضلی دکتری   دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نورعلی فرخی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مصطفی قادری دانشیار مطالعات برنامه درسی دانشیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرهاد کیانفرد استادیار   استادیار، دانشگاه پیام نور
رضا محمدی استادیار علوم تربیتی استادیار، سازمان سنجش، تهران، ایران
بختیار محمودپور استادیار مدیریت آمورشی استادیار، گروه آینده پژوهی موزه علوم و فناوری 
سیده جمیله مدرسی استادیار روانشناسی استادیار، دانشگاه علمه طباطبائی، تهران، ایران
رحیم مرادی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
کیوان مرادی دکتری   دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اصغر مینائی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی نامداری پژمان استادیار   استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
عباس نرگسیان استادیار مدیریت دولتی  استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
login