هدف عمده نشریه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با رهبری و مدیریت آموزشی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • رهبری در سازمان های آموزشی
  • رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی
  • سیاستگذاری و تصمیم گیری در آموزش
  • مطالعات تطبیقی ملی و بین المللی در رهبری و مدیریت آموزشی
  • مدیریت راهبردی  در سازمان های آموزشی
  • طراحی سازمان در  نهادها و مؤسسات آموزشی
  • مدیریت و توسعه منابع انسانی در سازمان های آموزشی
  • نظارت و راهبری آموزشی
  • کیفیت و ارزیابی نظام های آموزشی
  • توسعۀ شایستگی های مدیران و کارکنان آموزشی

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.