نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
صغری ابراهیمی قوام دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا یادگارزاده استادیار روانشناسی و علوم تربیتی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن  اسدزاده دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرنوش اعلامی دانشیار علوم تربیتی دانتشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احسان اکرادی دکتری مدیریت آموزش عالی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدجواد یاوری سرتختی استادیار تاریخ استاد، گروه تاریخ، دانشگاه باقرالعلوم، تهران، ایران
هادی براتی استادیار مدیریت آموزشی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
صمد برزویان استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 
هادی پورشافعی دانشیار علوم تربیتی و روانشناسی دانشیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
حسین تقوی قره بلاغ دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
زهرا جامه بزرگ استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه جعفرخانی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسفندیار جهانگرد دانشیار اقتصاد نظری دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضوان حسینقلی زاده دانشیار مدیریت آموزشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مهدی خانجانی استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
روح اله خدابنده لو استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علی  دلاور استاد علوم تربیتی استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا ذاکر صالحی دانشیار   دانشیار گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، مؤسسعه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
زهره رافضی استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید رحیمیان استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آرش رسته مقدم استادیار مدعو مدیریت آموزشی استادیار مدعو، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید عباس رضوی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
اسماعیل زارعی زوارکی استاد تکنولوژی آموزشی استاد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا ساکی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی سبک رو دانشیار مدیریت و حسابداری دانشیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
کریم سواری دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور
پرویز شریفی درآمدی استاد روانشناسی استثنایی استاد، گروه روانشناسی استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد صالحی دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
مرتضی طاهری دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زینب طولایی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
عباس پورعباس استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد عسگری دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نورعلی فرخی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
داود قرونه استادایر علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
فرهاد کیانفر استادیار   استادیار، دانشگاه پیام نور
عالمه کیخا استادیار مدیریت کارآفرینی استادیار، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
محمد مجتبی زاده استادیار مدیریت و علوم اداری استادیار، گروه مدیریت و علوم اداری، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابخنده، ایران
رضا محمدی استادیار علوم تربیتی استادیار، سازمان سنجش، تهران، ایران
حسین مطهری نژاد دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
معصومه مقیمی فیروزآباد استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
اصغر مینائی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس نرگسیان استادیار مدیریت دولتی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فخرالسادات نصیری ولیک بنی دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
فیروز نوری کلخوران استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
فرشته هدایتی دانشجوی دکتری   دبیر پژوهشگاه آموزش و پرورش
سید مهدی ویسه دانشیار مدیریت دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
مهدی واحدی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login