تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهبری کوانتومی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری کوانتومی شلتون(2003) و پرسش نامه استاندارد تعهد به تغییر فدور و همکاران(2009) و پرسش نامه استاندارد ارتباطات درک شده از تغییر ارائه شده توسط میلر و مانگ(1985) و پرسش نامه استاندارد آمادگی بر تغییر ارائه شده توسط هولت و همکاران(2007) بودند روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب پرسشنامه رهبری کوانتومی (93/0) و پرسش نامه تعهد به تغییر(81/0) و پرسش نامه ارتباطات درک شده از تغییر(85/0) و پرسش نامه آمادگی بر تغییر(92/0) برآورد شد . تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری کوانتومی از طریق آمادگی برای تغییر بر تعهد به تغییر تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 39/0 می باشد ولی از طریق کیفیت رابطه بر تعهد به تغییر تاثیر معناداری ندارد همچنین تاثیر مستقیم بر تعهد به تغییر نیز معنادار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Quantum leadership on Promoting Change through the Perceived Communication Quality of Change and the Possibility of Change

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • homera aebdi 1
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
1 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of quantum leadership on changes in quality through perceived communication quality and changeability. The present research was applied in terms of purpose and in terms of collecting descriptive information of correlation type. The statistical population of this study was all of the staff employed in the Islamic Azad University of Sefahan in Sefahan to be 1,000. Using the Cochran sampling formula, 287 individuals were selected through simple random sampling method. The research tool was Shleton Quantum Leadership Standards Questionnaire (2003) and questionnaire. The standard of commitment to change was Fedour et al. (2009) and perceived standard communication questionnaire of change proposed by Miller and Mang (1985) and the Readiness Change Standard questionnaire provided by Holt et al. (2007). On the other hand, Cronbach's alpha method was used to quantify the quantum leadership questionnaire (93/0) and The Change Commitment Questionnaire (0.81) and Perceived Communication from Change (0.85) and Readiness for Change (0.92) questionnaire were estimated. Data analysis was carried out at the inferential level including structural equation modeling. The results of the research showed that quantum leadership through its readiness for change has a positive and significant impact on the commitment to change, which has a coefficient of 0.39, but does not have a significant effect through the quality of the relationship on commitment to change. Also, the direct impact on the commitment to change is also Not meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum leadership
  • commitment to change
  • perceived communication quality of change
  • Readiness for change