نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تأثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق اخلاق کار اسلامی و سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)) است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد 1000 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 287 نفر به‌عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری اسلامی Khaliq Ahmad and Ogunsola (2011)، پرسشنامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار Robinson and Bennett (2000) و پرسشنامه سرمایه اجتماعی  Nahapitogoshal(1998) و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار- اسلامی Ali (1988) بود که روایی پرسشنامه‌ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه موردبررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تأیید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 93/0، 91/0، 91/0 و 92/0 برآورد شد و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اسلامی از طریق اخلاق کار اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 78/0- است و از طریق سرمایه اجتماعی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر منفی و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 67/0- است و همچنین تأثیر مستقیم رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار معنادار منفی ضریب این تأثیر 77/0- است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Islamic Leadership on Deviant Behaviors in the Workplace through Islamic Work Ethic and Social Capital

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Mehrdad Sadeghi 3
  • Majed Maharani Barzani 4

1 Ph.D. Student of Cultural Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

4 Ph.D. Student of Cultural Management, Faculty of Managemen, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of Islamic leadership on deviant behaviors in the workplace through Islamic work ethic and social capital (case study of Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)). The present study was applied in terms of purpose and in terms of how to collect descriptive information of the correlation type. The statistical population of the present study consisted of all employees working in Islamic Azad University, Isfahan Branch, 1000, and 287 people were selected through Cochran's sampling formula as a sample. Ugansula (2011), Bennett and Robinson (2000) Standard Deviation Behavior Questionnaire and Nahapitogoshal Social Capital Questionnaire, (1998), and Ali's (1988) standard work-ethics standard questionnaire validated questionnaires based on content validity., Formal and structural were examined and after the necessary narrative terms, the validity of the questionnaires was estimated and analyzed by Cronbach's alpha method of 0.93, 0.91, 0.91 and 0.92, respectively. Data analysis at the inferential level consisted of structural equation modeling. The results showed that Islamic leadership has a negative and significant effect on deviant behaviors in the workplace through Islamic work ethic, which has a coefficient of -0.78, and through social capital has a negative and significant effect on deviant behaviors in the workplace. The coefficient of this effect is -0.67 and also the direct effect of Islamic leadership on deviant behaviors in the work environment is significantly negative. The coefficient of this effect is -0.77.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Leadership
  • Deviant Behaviors in the Workplace
  • Social Capital
  • Islamic Work Ethics