اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید رحیمیان

مدیریت آموزشی دانشیار مدیریت

hamrahimianyahoo.com

سردبیر

دکتر عباس عباس پور

دانشیار مدیریت

abbaspour1386gmail.com

مدیر داخلی

حسن فاضلی

دکتری مدیریت آموزشی

hasan.fazeligmail.com

اعضای هیات تحریریه

مصطفی نیکنامی

دانشیار

hasan.fazeliyahoo.com

ابوالقاسم نادری

دانشیار

hasanfazeligmail.com

حمید رحیمیان

مدیریت دانشیار

hamrahimianyahoo.com

حسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد

malaki_cuyahoo.com

امیر مانیان

دانشیار

amanianut.ac.ir

محمد قهرمانی

دانشیار

nahidgmail.com

دبیر تخصصی اجرایی

احسان اکرادی

مدیریت جانشین پروری دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی

ehsan.ekradi954gmail.com