اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید رحیمیان

آموزش و پرورش دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

hamrahimianyahoo.com
021-48390000

سردبیر

دکتر عباس عباس پور

مدیریت استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

abbaspour1386gmail.com
021-48390000
0000-0002-7118-7912

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی نیکنامی

مدیریت آموزشی دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبائی

mostafa.niknamigmail.com
021-48390000

دکتر خدایار ابیلی

مدیریت آموزش عالی استاد، دانشگاه تهران

abiliut.ac.ir
021-61117414
0000-0001-7688-2909

h-index: 9  

دکتر ابوالقاسم نادری روشناوند

اقتصاد آموزش استاد، دانشگاه تهران

anaderyut.ac.ir
021-61117448
0000-0001-6184-6008

h-index: 8  

دکتر حمید رحیمیان

آموزش و پرورش دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

hamrahimianyahoo.com
021-48390000

دکتر عباس عباس پور

مدیریت استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

abbaspour1386gmail.com
021-48390000
0000-0002-7118-7912

h-index: 10  

دکتر حسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

malaki_cuyahoo.com
021-48390000

دکتر امیر مانیان

مدیریت فناوری اطلاعات استاد، دانشگاه تهران

amanianut.ac.ir
021-61117619

h-index: 8  

دکتر مقصود فراستخواه

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی استاد، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

m_farasatkhahyahoo.com
021-23517156
0000-0002-7535-6074

دکتر محمد رضا آهنچیان

مدیریت آموزشی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

ahanchi8um.ac.ir
09155054074
0000-0002-8175-7376

دکتر سید بابک علوی

مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف

hasan.fazeligmai.com
021-48390000
0000-0001-8531-3505

دکتر محمد حسنی

مدیریت آموزشی استاد، دانشگاه ارومیه

m.hassaniurmia.ac.ir
044-33369716

دکتر محمد قهرمانی

مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

nahidgmail.com
021-29905334

مدیر داخلی

حسن فاضلی

مدیریت آموزشی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی

hasan.fazeligmail.com
021-48393112

ویراستار

دکتر احسان اکرادی

مدیریت آموزش عالی پژوهشگر و مدرس، دانشگاه علامه طباطبائی

ehsan.ekradi954gmail.com
021-48392166
0000-0002-5954-0859