نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
صغری ابراهیمی قوام دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا یادگارزاده استادیار روانشناسی و علوم تربیتی استادیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسن  اسدزاده دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرنوش اعلامی دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صمد برزویان استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 
جواد  پورکریمی استادیار مدیریت آموزشی استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین تقوی قره بلاغ دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
رضا جعفری هرندی دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران 
محمد جوادی پور دانشیار روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشیار، گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد حسنی استاد مدیریت آموزشی استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
فاطمه خالوندی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
مهدی خانجانی استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
روح اله خدابنده لو استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
مهدیه سادات خشوعی پسادکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی پسادکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی  خورسندی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  دلاور استاد علوم تربیتی استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زهره رافضی استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید رحیمیان استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید عباس رضوی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
کریم سواری دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور
محمد صالحی دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
مرتضی طاهری دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زینب طولایی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
عباس پورعباس استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد عسگری دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید غیاثی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
نورعلی فرخی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بتول فقیه آرام استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
داود قرونه استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عالمه کیخا استادیار مدیریت کارآفرینی استادیار، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
گلنسا گلینی مقدم دانشیار علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا محمدی استادیار علوم تربیتی استادیار، سازمان سنجش، تهران، ایران
معصومه مقیمی فیروزآباد استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
علی  نجفی      
عباس نرگسیان استادیار مدیریت دولتی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فخرالسادات نصیری ولیک بنی دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید احمد هاشمی دانشیار برنامه ریزی درسی استاد، گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
فخرالسادات هاشمیان دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی واحدی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login