نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته تخصصی سمت/ سازمان
صغری ابراهیمی قوام دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرنوش اعلامی دانشیار علوم تربیتی دانتشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احسان اکرادی دکتری مدیریت آموزش عالی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
هادی براتی استادیار مدیریت آموزشی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
ملیکه بهشتی فر دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
سعیده تقی زاده استادیار   معاونت آموزشی وزارت علوم 
فاطمه جعفرخانی استادیار تکنولوژی آموزشی استادیار، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه خالوندی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
اسفندیار دشمن زیاری استادیار روانشناسی استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران
علی  دلاور استاد علوم تربیتی استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا ذاکر صالحی دانشیار   دانشیار گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی، مؤسسعه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
زهره رافضی استادیار روانشناسی بالینی استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید رحیمیان استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
داود رحیمی کینجا دکتری   دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مریم رحیمی مند دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
آرش رسته مقدم استادیار مدعو مدیریت آموزشی استادیار مدعو، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سید عباس رضوی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مریم رئوف ملایری دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسماعیل زارعی زوارکی استاد تکنولوژی آموزشی استاد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عاطفه ساعدی      
کریم سواری دانشیار روانشناسی تربیتی دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور
ناصر شیربگی استاد مدیریت آموزشی استادی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد شرفی دکتری مدیریت آموزش عالی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
پرویز شریفی درآمدی استاد روانشناسی استثنایی استاد، گروه روانشناسی استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمهدی طاهری ایران علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش نشاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زینب طولایی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
عباس پورعباس استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهرزاد عبداله زاده دکتری   مشاور سازمان مدیریت صنعتی استان گیلان
نورعلی فرخی دانشیار سنجش و اندازه گیری دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا محمدی استادیار علوم تربیتی استادیار، سازمان سنجش، تهران، ایران
رحیم مرادی استادیار علوم تربیتی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
کیوان مرادی دکتری   دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین مطهری نژاد دانشیار علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
عصمت مومنی دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش نشاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی  نجفی دکتری   رئیس تجزیه و تحلیل شغل و نیازهای آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
عباس نرگسیان استادیار مدیریت دولتی  استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدرضا نیستانی استادیار برنامه ریزی درسی استادیار، گروه برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فیروز نوری کلخوران دکتری   دکتری برنامه درسی، مشاور آموزش و بهسازی منابع انسانی، تهران، ایران
فرشته هدایتی دانشجوی دکتری   دبیر پژوهشگاه آموزش و پرورش
سید علیرضا هوشی السادات دانشجوی دکتری   مرکز تحقیقات توسعه مدیریت
login