مدیر مسئول


دکتر حمید رحیمیان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش و پرورش

  • hamrahimianyahoo.com
  • 021-48390000

سردبیر


دکتر عباس عباس پور استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


دکترحیدر تورانی استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی خورسندی طاسکوه گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید رحیمیان دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

آموزش و پرورش

  • hamrahimianyahoo.com
  • 021-48390000

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامحسین رضایت دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ا یران

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عادل زاهد بابلان استاد گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس عباس پور استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


دکتر بیژن عبدالهی استاد گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور رونالد آنتونی بارنت استاد بازنشسته آموزش عالی، مؤسسه آموزش کالج دانشگاهی لندن

آموزش عالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور هنری آ. ژیرو استاد دانشگاه مک‌مستر، همیلتون، آنتاریو، کانادا

تعلیم و تربیت انتقادی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور روبرت جی. کولن استاد بازنشسته دانشگاه علوم کاربردی استندن هلند

بین‌المللی‌سازی آموزش

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور آناتولی اولکسینکو آموزش عالی بین المللی در دانشگاه آموزش هنگ کنگ

سیاستگذاری در آموزش عالی

دبیر تخصصی


دکتر حسن فاضلی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت آموزشی