مقاله پژوهشی
کاربرد نظریه داده‌بنیاد جهت ارائه مدل رهبری اثربخش معلمان فاقد صلاحیت در مدارس ابتدایی

سیده پردیس هاشمی؛ ناصر شیربگی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 6-48

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78905.1737

چکیده
  کشف تجارب اعضای آموزشی جامعه مدرسه از به کارگیری معلمان فاقد صلاحیت و تعامل با آنان در مدارس و تبیین نحوه برخورد این معلمان با اعضای آموزشی مدرسه، دانش آموزان و والدین آنان از اهداف پژوهش کیفی حاضر هستند. روش پژوهش، داده‌بنیاد با رویکردی سیستماتیک است که با نمونه‌گیری هدفمند و از طریق مصاحبه با 46 نفر از شرکت کنندگان که اعضای جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و رواسازی مدل شایستگی‌های عمومی مدیران دانشگاه‌های دولتی

ئاسو مجتهدی؛ جلیل یونسی؛ عنایت الله زمانپور؛ مرتضی طاهری؛ محمد علی بابایی زکلیکی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 50-72

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.79373.1741

چکیده
  اکثر مدیران دانشگاه‌ها، اعضای هیئت‌علمی هستند و به طور سازمان‌یافته آموزش‌های موردنیاز را دریافت نکرده و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. نظر به اهمیت توجه به شایستگی در انتخاب مدیران کارا و اثرگذار و باتوجه‌به نقش خطیر دانشگاه‌ها در جامعه، هدف پژوهش حاضر طراحی و رواسازی مدل شایستگی‌های عمومی برای مدیران دانشگاه‌های دولتی شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اعتباریابی مؤلفه‌های فرهنگ یادگیری در مدارس دوره ابتدیی شهر اردبیل

محمد رضا نصیری گرمه چشمه؛ نیما صادق زاده بلیل؛ مرتضی جاویدپور؛ مهدی حسن نژاد

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 74-94

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.77867.1706

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های فرهنگ یادگیری در مدارس بود بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، جامعه آماری پژوهش نیز کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل به تعداد2730 نفر بود. که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران3500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سواد مالی بر جامعه‌پذیری و خودکارآمدی مالی (مورد مطالعه: دانش‌اموزان دوره متوسط در افغانستان)

سید علی آغا سعادت؛ علی یزدخواستی؛ زهرا صادقی آرانی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 96-129

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78316.1717

چکیده
  سواد مالی برای افراد مختلف معنی متفاوتی دارد برای برخی یک مفهوم گسترده شامل درک اقتصادی و چگونگی تأثیر تصمیمات خانواده در ‌شرایط اقتصادی و برای برخی دیگر مفهوم تمرکز روی مدیریت پول از‌جمله بودجه‌بندی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بیمه را دارد، یکی از دغدغه‌های بشر رفاه و آسایش در زندگی است این مهم در دوره حیات زمانی ممکن می‌شود که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل آموزش مجازی کارآمد با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری در دانشگاه فرهنگیان

کاظم دلقندی؛ محمد دلقندی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 130-164

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.77535.1694

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل آموزش مجازی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی-مقطعی بود. جامعه مطالعه حاضر کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های فرهنگیان استان خراسان رضوی شامل دو پردیس برادران و خواهران و پنج مرکز دانشکده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ابعاد بی نزاکتی در محل کار بر تسلط به وظایف فردی و انطباق کاری فردی از طریق نقش میانجی اعتماد به سرپرست در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

سید حامد هاشمی؛ مونا پناهی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1403، صفحه 166-187

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.77760.1700

چکیده
  امروزه آموزش و پرورش بنا‌به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ در هر کشوری محسوب می‌شود و ثمربخشی آن از یک سو تبدیل کردن انسانهای مستعد به انسانهای متعادل و رشد یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. در این راستا، کارکنان توانمند و مسلط به وظایف ...  بیشتر