نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه فرهنگیان سبزوار، سبزوار، ایران

2 دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه فرهنگیان، سبزوار، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل آموزش مجازی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی-مقطعی بود. جامعه مطالعه حاضر کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های فرهنگیان استان خراسان رضوی شامل دو پردیس برادران و خواهران و پنج مرکز دانشکده بودند که هر مرکز یک طبقه در نظر گرفته شد. نمونه‌های پژوهش حاضر طبق اصل اشباع نظری 13 نفر تعیین که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های این مطالعه با مصاحبه و ادبیات پژوهش مطالعات کتابخانه‌ای جمع‌آوری (روایی محتوا بالای 70 درصد تأیید و پایایی با روش آزمون مجدد تأیید بعد از آزمون دوهفته‌ای به دست آمد) و با روش‌های تحلیل مضمون و سه دور دلفی تحلیل شدند. سپس با تبدیل ماتریس روابط و ایجاد سازگاری در ماتریس روابط، گراف ISM ترسیم گشته و با استفاده از تجزیه تحلیل MICMAC نوع متغیرها نیز تعیین گردید. طبق تحلیل مصاحبه‌ها و مطالعات کتابخانه‌ای و ادبیات پژوهش، آموزش مجازی در دانشگاه فرهنگیان در قالب 12 متغیر بود. این 12 متغیر در 5 سطح، سطح‌بندی شدند. در سطح پنج مدیریت، در سطح چهار، عوامل سازمانی، پداگولوژیکی و تکنولوژیکی، در سطح سوم سهولت دسترسی، مدیریت دانش و انعطاف‌پذیری در آموزش، در سطح دوم کیفیت آموزشی، خدمات پشتیبانی، اطلاعات و محتوا و سنجش پذیری و در نهایت در سطح یک آینده‌نگری قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an Efficient Virtual Education Pattern in Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Kazem delghandi 1
  • Mohammad delghandi 2

1 Academic staff of the Department of Educational Sciences, Sabzevar Branch, Sabzevar Farhangian University, Sabzevar, Iran

2 Ph.D., Department of Educational Sciences, Sabzevar Branch, Farhangian University, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of designing a virtual education model using the interpretive structural modeling method at Farhangian Khorasan Razavi University. This research was a descriptive survey-cross-sectional type in terms of practical purpose and implementation method. The current study population was the staff and faculty members of Farhangian Universities of Razavi Khorasan Province, including two campuses of Brothers and Sisters and five faculty centers, each center was considered one floor. According to the principle of theoretical saturation, the samples of the present study were determined by 13 people who were selected by stratified random sampling method after checking the inclusion criteria. The data of this study were collected through interviews and research literature of library studies (content validity was confirmed above 70% and reliability was obtained with the retest method after a two-week test) and were analyzed with thematic analysis and three rounds of Delphi. Then, by transforming the relationship matrix and creating consistency in the relationship matrix, the ISM graph was drawn and the type of variables was also determined using MICMAC analysis. According to the analysis of interviews and library studies and research literature, virtual education in Farhangian University was in the form of 12 variables. These 12 variables were stratified in 5 levels. In the fifth level, management, in the fourth level, organizational, pedagogical and technological factors, in the third level, ease of access, knowledge management and flexibility in education, in the second level, educational quality, support services, information and content and measurability,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • Farhangian University
  • effective virtual education
  • interpretive selection modeling