نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ای مدیریت آموزشی دانشگاه کاشان، کاشان ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه کاشان،کاشان، ایران

3 استادیاردانشکده علوم مالی وکارآفرینی دانشگاه کاشان ،ایران

چکیده

سواد مالی برای افراد مختلف معنی متفاوتی دارد برای برخی یک مفهوم گسترده شامل درک اقتصادی و چگونگی تأثیر تصمیمات خانواده در ‌شرایط اقتصادی و برای برخی دیگر مفهوم تمرکز روی مدیریت پول از‌جمله بودجه‌بندی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بیمه را دارد، یکی از دغدغه‌های بشر رفاه و آسایش در زندگی است این مهم در دوره حیات زمانی ممکن می‌شود که سواد مالی گسترش یابد، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سواد مالی والدین بر سواد مالی دانش‌آموزان و ارتباط سواد مالی با جامعه‌پذیری مالی و خودکارآمدی مالی دانش‌آموزان دوره متوسطه درافغانستان (شهر مزار شریف) بوده و لذا این پژوهش با روش توصیفی همبستگی انجام داده شده، جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر مزارشریف در سال1400 و جامعه آماری مدِنظر 3180 دانش‌آموز با والدینشان با تفکیک (1505 دختر1675 پسر) بودند که با استفاده از جدول مورگان به تعداد 282 دانش‌آموز (134پسر 148دختر)برای نمونه انتخاب گردید و دانش‌آموزان و والدین به پرسشنامه سواد مالی پاسخ دادند، داده‌ها از طریق همبستگی و مدل ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Spss22و Amos22 تحلیل گردید و نتایج نشان داد که سواد مالی والدین بر سواد مالی دانش‌آموزان تأثیر دارد و سواد مالی با جامعه‌پذیری مالی و خودکارآمدی مالی نیز ارتباط دارد. لذا می‌توان به گسترش سواد مالی در جامعه از طریق والدین مبادرت ورزید و پیشنهاد می‌شود مدارس ضمن آموزش و تقویت سواد مالی دانش‌آموزان ابتکار به خرج داده و کارگاه‌های آموزش سواد مالی برای اولیاء نیز برگزار نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of financial literacy on financial socialization and financial self-efficacy (case study: secondary school students in Afghanistan)

نویسندگان [English]

  • sayed ali agha saadat 1
  • Ali yazdkhasty 2
  • Zahra Sadeqi-arani 3

1 A graduate of educational management at Kashan University, Kashan, Iran

2 Associate Professor, Educational Management Department, University of Kashan, Kashan, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Financial Sciences and Entrepreneurship, Kashan University, Iran

چکیده [English]

Financial literacy has different meanings for different people.For some, it has a broad concept including economic understanding and how family decisions affect economic conditions, and for others, it has the concept of focusing on money management, including budgeting, savings, investment, and insurance.This is one of the human concerns of well-being and comfort in life.The purpose of this study is to investigate the effect of parents' financial literacy on students' financial literacy and the relationship between financial literacy and financial socialization and financial self-efficacy of high school students in Afghanistan(Mazar-i-Sharif city).The secondary school of Mazar-e-Sharif was in 1400, when students from religious schools, teacher training, literacy, vocational, agricultural, and non-governmental schools, as well as considering the existing conditions, were refused to attend the marginal schools of the city to conduct research. The statistical population in question was 3180students with their parents, separated (1505 girls, 1675 boys), and 282 students(134 boys,148 girls)were selected as a sample using Morgan's table, and the students and parents responded to the financial literacy questionnaire, the data were collected through correlation and The structural model was analyzed using Spss22 and Amos22 software and the results showed that parents' financial literacy has an effect on students' financial literacy and financial literacy is related to financial socialization and financial self-efficacy.Therefore, it is possible to expand financial literacy in the society through parents,and it is suggested that schools, while training and strengthening the financial literacy of students, take the initiative and organize financial literacy training workshops for parents as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial literacy
  • financial socialization
  • financial self-sufficiency
  • secondary education