نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه ارزشیابی و سنجش، دانشکده روانشناسی و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

4 دانشگاه الزهرا

چکیده

اکثر مدیران دانشگاه‌ها، اعضای هیئت‌علمی هستند و به طور سازمان‌یافته آموزش‌های موردنیاز را دریافت نکرده و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. نظر به اهمیت توجه به شایستگی در انتخاب مدیران کارا و اثرگذار و باتوجه‌به نقش خطیر دانشگاه‌ها در جامعه، هدف پژوهش حاضر طراحی و رواسازی مدل شایستگی‌های عمومی برای مدیران دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است. در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شد؛ جهت طراحی مدل شایستگی روش تحلیل مضمون و به‌منظور رواسازی مدل طراحی‌شده تکنیک دلفی مورداستفاده قرار گرفت. نمونه پژوهش مدیران دانشگاه‌های دولتی تهران بودند که با 27 نفر از آنان مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. پس از تحلیل کیفی مصاحبه‌های پیاده‌سازی شده، با استفاده از تحلیل مضمون مدل اولیه استخراج گردید. جهت رواسازی مدل استخراج‌شده از تکنیک دلفی استفاده شد و با نظر متخصصان مدل شایستگی نهایی که متشکل از ۱۲ شایستگی است، تدوین شد. شایستگی‌ها در سه دسته کلی شایستگی‌های مدیریتی، شایستگی‌های بین‌فردی و خصایص فردی طبقه‌بندی شدند. شایستگی‌های مدیریتی شامل رهبری، آگاهی سازمانی، حل مسئله، برنامه‌ریزی و ساماندهی و نظارت و کنترل؛ شایستگی‌های بین‌فردی شامل مهارت ارتباطی، شبکه‌سازی و مذاکره و متقاعدسازی و خصایص فردی نیز شامل نتیجه‌گرایی، یادگیری مستمر، تاب‌آوری و حرفه‌ای‌گرایی است. باتوجه‌به نقش کلیدی مدیران در نیل به اهداف دانشگاه‌ها توصیه می‌شود جهت انتصاب و ارتقای مدیران مدل شایستگی استخراج شده در این پژوهش مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and validation a general competencies model for public universities’ administrators

نویسندگان [English]

  • Aso Mojtahedi 1
  • GA YU 1
  • Enayatollah Zamanpour 2
  • morteza taheri 3
  • Mohammad Ali Babaei Zakliki 4

1 Allameh Tabatabai University

2 Department of evaluating and measuring, Faculty of Psychology and Education Allameh Tabataba'i University

3 atu

4 Alzahra University

چکیده [English]

Most of the administrators of the universities are faculty members and they have not received the necessary training and have not been evaluated in an organized manner. Considering the importance of paying attention to competency in the selection of efficient and effective administrators and considering the critical role of universities in the society, the aim of the current research is to development and validation a general competencies model for public universities’ administrators in Tehran. A qualitative method was used in this research; Thematic analysis method was used to design the competency model and Delphi technique was used to validation the designed model. The sample was the administrators of the public universities in Tehran, and semi-structured interviews were conducted with 27 of them. After the qualitative analysis of the implemented interviews, the primary model was extracted using thematic analysis. Delphi technique was used to validating the extracted model, and the final competency model, which consists of 12 competencies, was formulated with the opinion of experts. Competencies were classified into three general categories: managerial competencies, interpersonal competencies, and personal characteristics. Managerial competencies include leadership, organizational awareness, problem solving, planning and organizing, and supervision and control; Interpersonal competencies include communication skills, networking and negotiation and persuasion, and personal characteristics include result orientation, continuous learning, resilience and professionalism. Considering the key role of managers in achieving the goals of universities, it is recommended to use the competency model extracted in this research for the appointment and promotion of administrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Competence
  • Competency Model
  • Validation
  • University Administrators
  • Higher Education