نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشی و پرورش

2 گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. دانشگاه کردستان.سنندج . ایران

چکیده

کشف تجارب اعضای آموزشی جامعه مدرسه از به کارگیری معلمان فاقد صلاحیت و تعامل با آنان در مدارس و تبیین نحوه برخورد این معلمان با اعضای آموزشی مدرسه، دانش آموزان و والدین آنان از اهداف پژوهش کیفی حاضر هستند. روش پژوهش، داده‌بنیاد با رویکردی سیستماتیک است که با نمونه‌گیری هدفمند و از طریق مصاحبه با 46 نفر از شرکت کنندگان که اعضای جامعه مدرسه شهر سنندج بودند، در سه مرحله کدگذاری نظری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، تعداد 211 کدباز، 60 کد محوری و 17 کد گزینشی از داده ها احصا و با نرم افزار 2020 MAXQDA مدلی نهایی از آن ها استخراج گردید. مشارکت کنندگان، به مسائل معیشتی وفرهنگی معلمان و سیاست زدگی آموزش وپرورش بعنوان زمینه های موجودجذب معلمان فاقدصلاحیت؛ نقص در شیوه‌های استخدامی و دیوان‌سالاری معیوب در نظام آموزشی جهت دلایل استخدام این معلمان؛ پشتیبانی از توسعه حرفه‌ای، کمک به ارتقای رضایت شغلی و اجرای اقدامات تنبیهی بعنوان راهکارهایی جهت تعامل با این معلمان و مهارت‌های سه‌گانه مدیران(فنی، انسانی و ادراکی)جهت عوامل مؤثر و دخیل در رهبری آنان اشاره کرده‌اند. ارائه نتایج در دو بعد و دخالت دادن دانش آموزان و والدین آن ها در فرایند مصاحبه از نوآوری‌های این پژوهش است. براساس نتایج، تعداد بسیار کمی از این معلمان تغییر کردند و عملکرد تحصیلی مطلوب عاید شده است؛ اما بسیاری از این معلمان متحول نشده و بی‌توجهی به ابعاد روانی– اجتماعی دانش‌آموزان، ضعف در برقراری روابط انسانی، غیرحرفه‌ای گرایی و بازدهی نامطلوب آموزشی را در پروندة کاری خود بر جای گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Grounded theory to provide an effective leadership model for incompetent teachers in primary schools

نویسندگان [English]

  • seyedeh pardis Hashemi 1
  • naser shirbagi 2

1 education

2 Department of Educational Sciences. Faculty of Humanities and Social Sciences. Kurdistan University. Sanandaj. Iran

چکیده [English]

The goals of this qualitative research are the experiences of school managers and educational leaders from interacting with incompetent teachers, reflecting the experiences of school community members from employing ineffective teachers and understanding how these teachers deal with members of the school community. Qualitative data were analyzed with purposeful sampling and the Grounded theory strategy in a systematic way through interviews with 46 participants who were members of the school community of Sanandaj city,collected during 5 months in three stages of theoretical coding. 211open codes, 60 axial and 17 selective codes were counted and a final model was extracted with MAXQDA 2020. Contributors demonstrate the livelihood and cultural issues of teachers and the politicization of education as the existing fields of recruiting unqualified teachers,defects in recruitment practices and defective bureaucracy in the education system for the reasons for hiring these teachers,supporting professional development,helping to promote job satisfaction and the implementation of punitive measures as solutions to interact with these teachers and the triple skills of managers have been mentioned as effective factors involved in their leadership.Presenting the results in two dimensions, positive and negative, with the final civility of this process, is one of the innovations of this research. Based on the results, very few of these teachers changed and the academic performance has been achieved; But many of these teachers are not transformed and neglecting the psychosocial aspects of students, they have left a weakness in establishing human relations, unprofessionalism and an undesirable educational restitution in their career field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational leadership
  • school community members
  • professionalism
  • incompetent teachers