مقاله پژوهشی
شناسایی مولفه های رهبری اصیل دانشگاهی

مهدی امانی؛ محمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ محمود ابوالقاسمی؛ مرضیه عالی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، صفحه 6-39

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78668.1728

چکیده
  با توجه به نوپا بودن موضوع رهبری اصیل در ادبیات رهبری و وجود ابهام در مورد ساختار و مولفه‌های آن در بین تحقیقاتی که انجام گرفته است و همچنین احساس خلاء روزافزونی که در دو دهه اخیر در گرایش به سمت رفتارهای اصیل رهبری در سازمان‌ها دیده می‌شود، نیاز به شناخت بیشتر و بهتر مفاهیم و ساختار رهبری اصیل را در بین محققان حوزه مدیریت و رهبری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی تصمیم گیری استراتژیک

محمود تعجبی؛ محسن احمدی؛ پروانه محمدی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، صفحه 40-58

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78318.1718

چکیده
  نوآوری، اساس توسعه و ماندگاری سیستم های اجتمـاعی بـوده و دسـتیابی بـه نـوآوری، نیازمنـد رفتـار نوآورانه است. در میان انواع مختلف سبک های رهبری و تصمیم گیری، تاثیر نسبی و متفاوت آنها در ایجاد رفتـار نوآورانـه، رهبری مشارکتی و تصمیم گیری استراتژیک نیـز نقش اساسی در بروز این چنین رفتارها دارد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و اعتباریابی الگوی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر بهره‌وری نظام آموزش و پرورش ایران

سمیرا طارمی؛ محمد مجتبی زاده؛ مسعود مرادی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، صفحه 60-91

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78419.1723

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر بهره‌وری انجام شد. جهت طراحی الگو از روش نظریه زمینه‌ای و جهت اعتباریابی آن، از روش تحلیل عاملی تأئیدی مرحله اول و دوم استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، متخصصان رشته‎های مدیریت آموزش عالی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، جامعه‌شناسی، مدیریت آموزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه اعتماد سازمانی و تاب‌آوری سازمانی با ادراک از سکوت سازمانی در بین معلمان درس هنر دوره متوسطه شهر کربلا

فریدون یزدانی؛ حورا نوری مجید خلف

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، صفحه 92-114

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78290.1721

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی و تاب آوری سازمانی با ادراک از سکوت سازمانی بین دبیران هنر در شهر کربلای عراق انجام شد. روش تحقیق آن از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل همه‌ی معلمان هنر دورۀ متوسطه شهر کربلا در سال 2023 به تعداد 146 نفر می‌شده است. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و بر این اساس تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین بازدارنده های روابط میان فردی در مدیران و کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان: یک مطالعه کیفی

شهلا مرادی؛ منیژه ذکریایی؛ محمد مسعود وکیلی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، صفحه 116-142

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78489.1725

چکیده
  مهارت های ارتباطی از دیر باز بـه عنـوان جزیـی مهم از خدمات شناخته شـده است و ضعف مهارت های ارتبـاطی، شانس دسـتیابی بـه موفقیـت را کـاهش داده و احتمــال مواجهــه بــا نارضایتی را افزایش می‌دهد.مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب و دیدگاههای مدیران و‌کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مورد مهارت ارتباط میان فردی انجام شد. این پژوهش‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اولویت بندی عوامل موثر بر نقش تصویر سازی ذهنی دانشگاه علامه طباطبایی در رهبری موثر آموزشی

معصومه السادات ابطحی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، صفحه 144-167

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78709.1729

چکیده
  زمینه و هدف:هدف از انجام پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل موثر بر نقش تصویر سازی ذهنی دانشگاه علامه طباطبایی در رهبری موثر آموزشی استروش: پژوهش حاضر بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می-باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاه علامه طباطبایی شهر تهران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است که مطابق فرمول کوکران ...  بیشتر