نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

چکیده

امروزه آموزش و پرورش بنا‌به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ در هر کشوری محسوب می‌شود و ثمربخشی آن از یک سو تبدیل کردن انسانهای مستعد به انسانهای متعادل و رشد یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. در این راستا، کارکنان توانمند و مسلط به وظایف فردیشان با ارائه عملکردهای بهتری از خود، سازمانها را در بحرانهای احتمالی نجات دهند و موقعیت های طلایی را برای سازمان ایجاد کنند. بنا بر آنچه بیان شد، تحقیق حاضر با هدف بررسی ابعاد بی نزاکتی در محل کار بر تسلط به وظایف فردی و انطباق کاری فردی از طریق نقش میانجی اعتماد به سرپرست در بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان صورت پذیرفته است. که از نظر هدف کاربردی، توصیفی-همبستگی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد. جامعه‌آماری این تحقیق کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و به تعداد 265 نفر می‌باشد که بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه ای تناسبی تعداد 174 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که اعتماد به سرپرست در رابطه بین بی نزاکتی سرپرست بر تسلط وظایف فردی و همچنین انطباق کاری فردی نقش میانجی جزئی دارد ولی اعتماد به سرپرست در رابطه بین بی نزاکتی همکار بر انطباق کاری فردی نقش میانجی کامل دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the dimensions of incivility in the workplace on the mastery of individual tasks and individual work adaptation through the mediating role of trust in the supervisor among the employees of the General Department of Education in Gilan provin

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Hashemi 1
  • Mona Panahi 2

1 Assistant Professor, Public Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Master of Public Administration, Payam Noor University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Today, due to the necessity of social changes, education is considered one of the complex and large organizations in any country, and its fruitfulness is, on the one hand, turning gifted people into balanced and developed people, and on the other hand, providing the human resources needs of the society in different cultural sectors. It is social and economic. In this regard, capable employees who are proficient in their individual duties, by providing better performance, save organizations in possible crises and create golden situations for the organization. According to what was stated, the present research was conducted with the aim of investigating the dimensions of incivility in the workplace on the mastery of individual tasks and individual work adaptation through the mediating role of trust in the supervisor among the employees of the General Department of Education in Gilan province. which is descriptive-correlative in terms of its practical purpose and field-type in terms of how it collects information. The statistical population of this research is the employees of the General Department of Education of Gilan province, numbering 265 people, and based on the proportional stratified sampling method, 174 of them were studied as a statistical sample. The findings of the research show that trust in the supervisor has a partial mediating role in the relationship between the supervisor's incivility on individual task mastery and individual work adaptation, but trust in the supervisor has a full mediating role in the relationship between colleague's incivility on individual work adaptation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • incivility in the workplace
  • mastery of individual tasks
  • individual work adaptation
  • trust in the supervisor