نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه علامه طباطبایی اردبیل، اردبیل،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اعتباریابی مولفه‌های فرهنگ یادگیری در مدارس بود بود. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، جامعه آماری پژوهش نیز کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل به تعداد2730 نفر بود. که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران3500 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها نیز از پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ یادگیری با آلفای کرونباخ 88/. استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز متناسب با سوالات پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و تی تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد اکثر گویه‌ها دارای بار عاملی مناسبی (بالاتر از 7/0) بر متغیر مکنون مربوط به خود هستند و این بارهای عاملی در سطح 01/0 معنی‌دار می‌باشند. به‌عبارتی‌دیگر، مقدار تی متناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن (58/2) در سطح 01/0 است. درنتیجه، این نشانگرها از دقت لازم برای اندازه‌گیری سازه مربوط به خود برخوردار هستند. یافته‌ها و نتایج پژوهش بیانگر آن است که استقرار فرهنگ یادگیری در مدارس منوط به تحقق عوامل و مولفه‌های مورد مطالعه می باشد. بنابراین، مدیران و مسئولان آموزش و پرورش با نهادینه کردن فرهنگ یادگری در مدارس گامی در جهت توسعه فرهنگ کیفیت یادگیری در مدارس بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and validating the components of school culture in the primary period of Ardabil city

نویسندگان [English]

  • , Mohammad Reza Nasiri Garme Cheshme 1
  • Nima Sadegh Zadeh Belil 2
  • Morteza Javidpour 3
  • Mehdi hasannjad 4

1 Master of Counseling, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Master's degree in Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

3 PhD in Educational Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

4 Bachelor of Elementary Education, Allameh Tabatabai Ardabil University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to identify and validate the components of learning culture in schools. The current research method was descriptive-survey, the statistical population of the research was all primary school teachers in Ardabil city, numbering 2730 people. Of these, 3500 people were selected as a sample using Cochran's formula. In order to collect data, the researcher made a learning culture questionnaire with Cronbach's alpha of 88. used. For data analysis, according to the research questions, confirmatory factor analysis and sample t-test were used. The results of the research showed that most of the items have a suitable factor loading (higher than 0.7) on the related variable and these factor loadings are significant at the 0.01 level. In other words, the t value corresponding to each factor load is greater than its critical value (2.58) at the 0.01 level. As a result, these indicators have the necessary accuracy to measure their related structure. The findings and results of the research indicate that the establishment of learning culture in schools depends on the realization of the studied factors and components. Therefore, by institutionalizing the culture of learning in schools, the administrators and officials of education should take a step towards developing the culture of learning quality in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • culture
  • learning culture
  • school