نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 واحد بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی و تاب آوری سازمانی با ادراک از سکوت سازمانی بین دبیران هنر در شهر کربلای عراق انجام شد. روش تحقیق آن از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل همه‌ی معلمان هنر دورۀ متوسطه شهر کربلا در سال 2023 به تعداد 146 نفر می‌شده است. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و بر این اساس تعداد 103 معلم بر اساس فرمول حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند. داده‌ها از طریق نسخه برگردان‌شده به زبان عربی پرسشنامه‌های: اعتماد سازمانی شفیعی (1390)، تاب‌آوری امیری و همکاران (1397) و سکوت سازمانی زکریاپور (1393) گرداوری شدند. برای سنجش روایی محتوایی مقیاس‌ها از شاخص روایی محتوای لاوشه استفاده شد. بر این اساس، روایی محتوایی هر یک از مقیاس‌ها به ترتیب: 78/0، 74/0 و 75/0 محاسبه شد که نشان می‌دهد مقیاس‌ها از روایی محتوایی کافی برخوردارند. نیز برای سنجش پایایی ابزارها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. بر این اساس پایایی هر مقیاس به ترتیب: 70/0، 82/0 و 81/0 برآورد شد که نشان می‌دهد ابزارها از پایایی کافی برخوردار هستند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 26 و آزمون‌های آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اعتماد سازمانی و تاب‌آوری سازمانی با سکوت سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0p>). همچنین مشخص شد که سه مؤلفه‌ از مؤلفه‌های اعتماد سازمانی و دو مؤلفه از از مؤلفه‌های تاب‌آوری سازمانی، پیش‌بینی‌کنندۀ قوی و منفی سکوت سازمانی هستند (01/0p>).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Trust and Organizational Resilience with the Perception of Organizational Silence among Secondary School Art Teachers in Karbala city

نویسندگان [English]

  • Fereidoon Yazdani 1
  • Hoora Nouri Majid Khalaf 2

1 Assistant Professor at Payame Noor University

2 M.A. in Educational Administration, International Unit of Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of determining the relationship between organizational trust and organizational resilience with the perception of organizational silence among the art teachers in the city of Karbala, Iraq. Its research method was correlational and its statistical population included all secondary schools art teachers of Karbala city in 2023, numbering 146 people. Stratified random method was used for sampling, and based on this, 103 teachers were selected and participated in the study based on the sample size formula of Krejcie & Morgan (1970). Data were collected through three questionnaires: organizational trust made by Shafiee (1390), organizational resilience made by Amiri et al. (1397) and organizational silence made by Zakhariapour (1393). To measure the content validity of the scales, the Lawshe's Content Validity Index was used. So, the content validity of each scale was calculated as: 0.78, 0.74 and 0.75 respectively, which shows that the scales have sufficient content validity. Cronbach's alpha test was also used to measure the reliability of the tools. Based on this, the reliability of each scale was estimated as: 0.70, 0.82 and 0.81 respectively, which shows that the tools have sufficient reliability. SPSS version 26 software and correlation and regression tests were used for data analysis. The results showed that there is a positive and significant relationship between organizational trust and organizational resilience with organizational silence (p>0.01). It was also found that three components of organizational trust and two components of organizational resilience are strong and negative predictors of organizational silence (p>0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational trust
  • Organizational resilience
  • Organizational silence
  • secondery schools art teachers in Karbala