نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار ، گروه مدیریت و علوم اداری، دانشکده علوم انسانی ، واحد خدابنده ، دانشگاه آزاد اسلامی ، خدابنده ، ایران.

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر بهره‌وری انجام شد. جهت طراحی الگو از روش نظریه زمینه‌ای و جهت اعتباریابی آن، از روش تحلیل عاملی تأئیدی مرحله اول و دوم استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، متخصصان رشته‎های مدیریت آموزش عالی، برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، جامعه‌شناسی، مدیریت آموزشی و مدیریت رسانه بود. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، نیز معلمان، کارشناسان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مدیران ستادی و کارکنان وزرات آموزش و پرورش بود. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی پژوهش، نمونه‌گیری هدف‌مند غیر احتمالی؛ و در بخش کمی، با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. تعداد نمونه بخش کیفی و کمی، به‌ترتیب برابر با 20 نفر و 384 نفر بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختارمند؛ و در بخش کمی، پرسشنامه 53 سؤالی در مقیاس لیکرت بود. بر اساس یافته‌های بخش کیفی پژوهش، الگوی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر بهره‌وری با یازده عامل رسالت سازمان، تکنولوژی و نوآوری، فرایند استخدام و به‌کارگیری نیرو، آموزش و مهارت، مبانی اعتقادی، ارزشی و اخلاقی، ساختار سازمان، نظام تشویق، ارتباطات درون‌سازمانی، بازخورد عملکرد، تعامل سازنده با محیط و حمایت سازمانی طراحی شد. یافته‌های بخش کمی، نیز نشان داد، الگوی پیشنهادی تحول فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر بهره‌وری از نظر خبرگان دارای اعتبار بسیار مطلوب است. در نتیجه، بر اساس نظر متخصصان، می‌توان از این الگوی یازده عاملی برای تحول فرهنگ سازمانی مبتنی‌بر بهره‌وری نظام آموزش و پرورش ایران بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Validating the Organizational Culture Transformation Model Based on the Productivity of Iran's Education System

نویسندگان [English]

  • samira taremy 1
  • mohammad mojtabazadeh 2
  • massoud moradi 3

1 PhD candidate Educational Administration, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management and Management Sciences, Faulty of Humanities, Khodabandeh Branch, Islamic Azad University, Khodabandeh, Iran

3 Associate Professor, Department of Psychology, Zanjan University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

This research was done for the purpose of designing and validation of organizational culture transformation model based on the productivity. For designing used the method of Grounded Theory, and for validation used the method of first and second order factor analysis. Statistical population in quantitative was the experts in higher education management, higher education development planning, sociology, educational management and media management. Statistical population in quantitative section was also the teachers, experts, students of Farhangian University, staff managers and employees of the Ministry of Education. The method of sampling in a qualitative section of the research was non-probability purposive sampling, and in quantitative section was done by multistage cluster random sampling. The number of samples in quantitative and qualitative sections equaled with 20 and 380 persons in order. The tools of gathering data in qualitative part are semi-structured interview and in quantitative section, 53 question’s questionnaire in Likret scale. According to findings of qualitative sections, model of organizational culture transformation model based on the productivity designed by with 11 factors: The mission of the organization, technology and innovation, the process of recruitment and employment, education and skills, belief, value and moral foundations, organization structure, incentive system, intra-organizational communication, performance feedback, constructive interaction with the environment and organizational support. The findings of quantitative part showed that, model of organizational culture transformation model based on the productivity is highly creditable by experts. So according to the experts, organizational culture transformation model based on the productivity can be utilized with these 11 factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Mixed Method
  • Organizational Culture
  • Productivity
  • Structural Equation Modelling