نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران

2 گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مهارت های ارتباطی از دیر باز بـه عنـوان جزیـی مهم از خدمات شناخته شـده است و ضعف مهارت های ارتبـاطی، شانس دسـتیابی بـه موفقیـت را کـاهش داده و احتمــال مواجهــه بــا نارضایتی را افزایش می‌دهد.مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب و دیدگاههای مدیران و‌کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مورد مهارت ارتباط میان فردی انجام شد. این پژوهش‌ یک مطالعه‌کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی است. مشارکت‌کنندگان، 10 نفر از مدیران و‌کارکنان آموزشی‌دانشگاه علوم پزشکی زنجان که دارای تجربه کافی در مورد موضوع مطالعه بودند به روش نمونه گیری هدفمند و‌ با در نظر گرفتن حداکثر تنوع، دعوت به شرکت در مطالعه شدند. داده‏ها با استفاده از مصاحبه‏های نیمه‌ساختاریافته تا زمان رسیدن به اشباع نظری گردآوری و به طور همزمان به روش دستی تحلیل شد.‌اعتبار داده ها با روش لینکلن و‌گوبا حاصل شد. بر اساس تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان، عوامل بازدارنده ارتباط میان فردی شامل ویژگی‌های فردی، کیفیت زندگی‌کاری، ساختارهای سازمانی، رفتارهای انحرافی و نابهنجار سازمانی، ضعف ابزارها و مهارت‌های ارتباطی بودند.‌که در 21 طبقه فرعی و6 زیر طبقه جای‌گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد از نظر مدیران و‌کارکنان آموزشی عوامل بازدارنده از عوامل مهم در ارتباط میان فردی محسوب می‌شود. و توجه به آنها، به ایجاد ارتباط میان فردی موثر، و بهتر شدن تعاملات میان کارکنان، ارتقائ رضایت و بهبود کیفیت کار منجر خواهد شد.
کلید واژه‏ها: ارتباط میان فردی، بازدارنده ها، مدیران و کارکنان آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring Inhibitor s of interpersonal communication Among educational managers and staff in Zanjan university of medical sciences: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • shahla moradi 1
  • Manizheh Zakaryaei 1
  • Mohammad Masoud Vakili 2

1 Dep. of Educational Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 Dept. of Health Education and Promotion, Faculty of School Health, Zanjan University of Medical sciences, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Communication skills have long been recognized as an important part of services, and the weakness of communication skills reduces the chance of success and gives the possibility of being hit with dissatisfaction. This study aimed to explain the experiences and views Of managers and staff of Zanjan University of Medical Sciences, on interpersonal communication skills and was conducted with a conventional content analysis approach. The participants (n=10) were selected from the educational managers and staff of Zanjan University of Medical Sciences using the purposive sampling method and taking into account the maximum diversity in demographic characteristics, such as age, gender, education level, and job position. Data were collected using semi-structured interviews until reaching saturation and analyzed simultaneously. Qualitative data analysis was performed manually. The reliability of the data was obtained by the method of Lincoln and Goba.
Based on the participants' experiences, the inhibitors factors preventing interpersonal communication were including the personal characteristics, quality of work life, organizational structures, deviant and abnormal organizational behaviors, weak communication skills and channels, which were classified in 21 subcategories and six categories.
The results of the study showed that from the point of view of managers and employees in medical education, inhibiting factors are considered important factors in interpersonal communication. And paying attention to them, strengthening effective interpersonal communication, and improving interactions between employees will lead to increased satisfaction and improved work quality.

Keywords: interpersonal communication, inhibitors, managers and educational staff, Zanjan University of Medical Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "interpersonal communication"
  • " inhibitors"
  • "managers and educational staff"
  • "Zanjan University of Medical Sciences"