نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به نوپا بودن موضوع رهبری اصیل در ادبیات رهبری و وجود ابهام در مورد ساختار و مولفه‌های آن در بین تحقیقاتی که انجام گرفته است و همچنین احساس خلاء روزافزونی که در دو دهه اخیر در گرایش به سمت رفتارهای اصیل رهبری در سازمان‌ها دیده می‌شود، نیاز به شناخت بیشتر و بهتر مفاهیم و ساختار رهبری اصیل را در بین محققان حوزه مدیریت و رهبری، شدت بخشیده است؛ هدف تحقیق حاضر، بر آن است با شناخت و شناسایی جامع‌تر مفاهیم و مولفه‌های تشکیل دهنده رهبری اصیل، از ابهامات ساختاری آن کاسته و با مطالعه‌ای نظام‌مند و متمرکز بر زمینه رهبران دانشگاهی با ارائه الگویی یکپارچه به این سئوال کلی پاسخ دهد که رهبری اصیل دانشگاهی چیست و از چه ابعادی تشکیل شده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل 61 مورد (مقاله، کتاب/ فصل کتاب و رساله) می‌باشد که از بین 2186 سند بررسی شده انتخاب گردید. یافته‌های فراترکیب به شناسایی 305 مفهوم اولیه، 59 زیرمقوله و نهایتاً 4 بعد رهبری اصیل دانشگاهی شامل: خود شدن، مثبت‌گرایی، اصالت رابطه‌ای و اخلاق‌مداری منجر شد. با توصیف روند و دلایل احصاء مولفه‌های بدست آمده و مقایسه رهبری اصیل با سایر سبک‌های رهبری، به کاستن از ابهامات ساختاری و شفافیت بیشتر آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the components of academic authentic leadership

نویسندگان [English]

  • Mehdi Amani 1
  • mohammad Mirkamali 2
  • Javad Poorkarimi 3
  • mahmood abolghasemi 4
  • Marziyeh Aali 5

1 Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran

2 Professor, Department of Educational Administration and Planning, University of Tehran, Tehran, Iran

3 University of Tehran

4 Associate Professor, Department of Educational Administration, University of Shahid beheshti, Tehran, Iran

5 Assistant Professor, Department of Philosophy of Education, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Considering the nascentness of the topic of authentic leadership in the literature of leadership and the existence of ambiguity about its structure and components in the research that has been conducted, as well as there is an increasing trend seen in the last two decades toward authentic behaviors of leadership in the organizations, there is a need to a more and better understanding of the concepts and structure of authentic leadership among researchers in the field of management and leadership has intensified; the current research aims to reduce the structural ambiguity by more comprehensively identifying the concepts and components of authentic leadership, and by providing a systematic and focused study on the field of academic leaders, by providing an integrated model, answer the general question of what is the academic authentic leadership and what dimensions it consists of. This research has been done using a qualitative method of meta-synthesis. The research community includes 61 cases (articles, books/book chapters, and treatises) that were selected from among 2186 reviewed documents. The meta-synthesis findings led to the identification of 305 primary concepts, 59 subcategories, and finally 4 dimensions of authentic academic leadership including becoming oneself, positivity, relational authenticity, and ethical orientation. By describing the process and reasons for calculating the obtained components and comparing authentic leadership with other leadership styles, it has been tried to reduce the structural ambiguities and make it more transparent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authenticity
  • Authentic Leadership
  • University