نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدرسه و نوآوری های تربیتی، دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22054/jrlat.2024.78709.1729

چکیده

زمینه و هدف:هدف از انجام پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل موثر بر نقش تصویر سازی ذهنی دانشگاه علامه طباطبایی در رهبری موثر آموزشی استروش: پژوهش حاضر بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می-باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاه علامه طباطبایی شهر تهران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای است که مطابق فرمول کوکران و جدول مورگان ، حجم نمونه 12 نفر خبره تعیین شد.

یافته ها: به منظور شناسایی عوامل تصویر سازی ذهنی از رویکرد ANP بهره گرفته شده است. اوزان به دست آمده مطابق دیدگاه خبرگان نشان می دهد شهرت با وزن 182/0 نسبت به سایر عوامل از اهمیت بالاتری برخوردار است و در بین مولفه‌های آن نیز، خدمت‌دهی به جامعه دارای بیشترین اهمیت (وزن نسبی= 227/0 ، وزن نهایی= 041/0) می‌باشد.

در نهایت آموزش و پژوهش (وزن 121/0) دارای کمترین اهمیت است که در بین مولفه‌های آن، ارتباط با صنعت دارای بیشترین اهمیت (وزن نسبی= 199/0 ، وزن نهایی= 024/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of factors affecting the role of mental imagery of Allamah Tabatabai University in effective educational leadership

نویسنده [English]

  • Masoumeh sadat Abtahi

Department of School and Educational Innovations, Faculty of Islamic Education, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran