مقاله پژوهشی
عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی

علی دلاور؛ مریم محمد تقی نسب

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4554

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی صورت گرفته است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی هست. جامعه آماری آن شامل تمام کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی هست که در سال 1394 مشغول به کار  بودند. حجم نمونه 200 نفر از کارمندان دانشگاه علامه طباطبائی که به روش طبقه­ای انتخاب‌شده­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت برای نظام آموزش عالی ایران به شیوه‌ی نظریه‌ی زمینه‌ای

محمد مجتبی زاده؛ دکتر عباس عباس پور؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر مقصود فراست خواه

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 21-53

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4553

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش واکاوی درک کنشگران اجتماع علمی از الگوی اعتبارسنجی نظام آموزش عالی کشور و طراحی الگوی اعتبارسنجی مناسب است. این پژوهش، ازنظر هدف، از نوع پژوهش­های توسعه­ای و به لحاظ روش،مبتنی بر نظریه زمینه­ایاست.بر اساس این روش، تلاش محققان بر آن بوده است تا به معانی، دیدگاه­ها و سازوکارهای ذهنی کنشگران آموزش عالی پی برده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش واسطه‌ای سرمایه‌های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس

سیدمحمد میرکمالی؛ کبری خباره؛ ابراهیم مزاری؛ یونس رومیانی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 55-83

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4551

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش واسطه‌ای سرمایه‌های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس انجام‌شده است. روش پ‍ژ‍وهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی هست. روش تحلیل این پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونان، معلمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه ویژگی های شغلی و فرهنگی با بهره وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش و پرورش

علی رشیدی؛ حمید رحیمیان

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4550

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی و فرهنگی با بهره‌وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش‌وپرورش شهرستان تربت‌حیدریه بود. روش پ‍ژ‍وهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردیو ازنظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی هست. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی کارمندان آموزش‌وپرورش شاغل در ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی و چابکی سازمانی در دانشگاه شیراز

شمس اله عزیزی اصل؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 107-127

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4548

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی و چابکی سازمانی بود. روش پ‍ژ‍وهش حاضر ازلحاظ هدف،کاربردی و ازنظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی هست. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان دانشگاه شیراز بود. تعداد 303 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند که 300 نفر پرسشنامه توانمندسازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سکوت سازمانی، هشداری در آموزش‌عالی: شناسایی عوامل به وجود آورنده آن در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

حسن احمدی؛ عادل زاهد بابلان؛ سید محمد سید کلان

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4552

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل به وجود آورندۀ سکوت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده‌های کیفی، سپس بر اساس یافته‌های آن، داده‌های کمّی گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی با جمعیت 354 نفر بود. در مرحله کمّی از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش استان زنجان

احسان اکرادی؛ یاسر محمدنیا؛ مجتبی عباسی

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، صفحه 153-173

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4549

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با تعالی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش استان زنجان می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان زنجان با تعداد 900 نفر و نمونه آماری منتخب بر اساس فرمول کوکران 270 نفر ...  بیشتر