مقاله پژوهشی
طراحی و اعتباریابی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران

عباس عباس‌پور؛ محمد مجتبی زاده

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1401، صفحه 7-39

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.60358.1578

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران بود. روش انجام پژوهش، روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار بود. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای و مصاحبه با 36 نفر از خبرگان آموزش عالی، 25 عامل و 157 ملاک مورد اکتشاف قرار گرفت. برای اعتبار یافته‌های کیفی، از ملاک‌هایِ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب شناسی رویکردهای آموزشی در سازمان های دولتی با بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت ها (CLA)

احسان مرزبان؛ بهرام سرمست؛ احد رضایان قیه باشی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1401، صفحه 41-67

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.65182.1606

چکیده
  نتایج مطالعات گوناگون در سازمان‌های دولتی مختلف نشان می‌دهد که در حال‌ حاضر، روش‌ها و سبک‌‌های آموزش کارکنان با کاستی‌ها و چالش‌های گوناگونی روبه‌روست و اثربخشی آموزش‌ها، مطابق انتظارات ذینفعان نیست. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد رویکردهای متداول برای مطالعه و آسیب‌شناسی آموزش‌های سازمانی بسنده نباشد و این موضوع، نیازمند نگاهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق اخلاق کار اسلامی و سرمایه اجتماعی

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی؛ مجید ماهرانی برزانی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1401، صفحه 69-99

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.53223.1539

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین تأثیر رهبری اسلامی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق اخلاق کار اسلامی و سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)) است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش میانجیگری ساختار سازمانی در رابطه بین سبک رهبری تحولی و خلاقیت سازمانی

مهدی امیری؛ محمد علی قلندری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1401، صفحه 101-123

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.64549.1602

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک رهبری تحولی با خلاقیت سازمانی با نقش میانجیگری ساختار سازمانی بوده است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و ازلحاظ روش کمی از نوع توصیفی-همبستگی است که به‌صورت پیمایشی و با استفاده از ابزارهای استاندارد موجود در زمینه متغیرهای پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. جامعه پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر رهبری اصیل بر عملکرد فردی کارکنان با توجه به ویژگی های شغلی و تعهدات عاطفی کارکنان ستادی آموزش و پرورش

مهرزاد عبداله زاده؛ مینو یوسفی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1401، صفحه 125-146

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.67371.1612

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رهبری اصیل بر عملکرد فردی با توجه به ویژگی‌های شغلی و تعهدات عاطفی کارکنان بوده است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق کارکنان ستادی سازمان آموزش‌وپرورش استان گیلان هستند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 221 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی راهبردهای اجرای مدیریت ناب در آموزش وپرورش

محرمعلی هاشمی؛ جهانگیر یاری حاج عطالو؛ صادق ملکی آوارسین

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1401، صفحه 147-167

https://doi.org/10.22054/jrlat.2022.62090.1590

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی راهبردهای اجرای مدیریت ناب در آموزش‌وپرورش بود. از رویکرد تحقیق کیفی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اساتید مدیریت و علوم تربیتی دانشگاه‌های ایران بود. جهت اجرای پژوهش مصاحبه‌های عمیق با 15 نفر از خبرگان در خصوص شناسایی راهبردهای اجرای مدیریت ناب در آموزش‌وپرورش انجام گرفت. برای حصول اطمینان از روایی ...  بیشتر