دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، تابستان 1396 
2. مدل سازمان یادگیرنده و ارزیابی کاربست آن در مراکز آموزش عالی

صفحه 35-54

10.22054/jrlat.2019.31086.1364

خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ کبری خباره؛ ابراهیم مزاری