مقاله پژوهشی
اثر تعدیلی بارهیجانی در رابطه بین فشارکاری و پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی درمحیط کار

حمیدرضا عریضی؛ نرگس السادات مرتضوی

دوره 2، شماره 8 ، مرداد 1395، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.29917.1357

چکیده
  چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثر تعدیلی بار هیجانی در رابطه بین فشارکاری و پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی در محیط کار انجام شد. طرح پژوهش از نوع رابطه ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت پلی اکریل ایران بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس، 279 نفر از میان آنها انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده شامل پرسشنامه فشارکاری (وان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش رهبری مشارکتی و توانمندی های اجتماعی بر مهارت های کار تیمی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه اصفهان)

مصطفی باقریان فر؛ سید علی سیادت؛ احمد ابراهیمی

دوره 2، شماره 8 ، مرداد 1395، صفحه 23-49

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.19927.1280

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش رهبری مشارکتی و توانمندی‌های اجتماعی بر مهارت‌های کار تیمی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان اداری معاونت‌های (اداری و مالی، فرهنگی و دانشجویی، پژوهشی، آموزشی) دانشگاه اصفهان در سال 96 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، درچارچوب "پژوهش مدارس اثربخش"

حمید رحیمیان

دوره 2، شماره 8 ، مرداد 1395، صفحه 51-69

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.5136.1110

چکیده
  به منظور تعیین میزان اثربخشی مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه غیر انتفاعی علامه شهر تهران، پژوهشی توصیفی در میان سه گروه دانش آموزان، کادر آموزشی تمام وقت و معلمان این مدرسه، به اجرا گذاشته شد. شاخص های حس ماموریت، رهبری آموزشی، انتظارات سطح بالا، نظارت واندازه گیری پیشرفت تحصیلی، جو سازمانی، فرصت یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر سبک رهبری بر رفاه کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره آموزش و پرورش تهران)

زبیده اسکو؛ نسیم پیرعلائی؛ احمد علی یزدان پناه

دوره 2، شماره 8 ، مرداد 1395، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.612.1015

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش تبیین تاثیر موثرتر سبک رهبری تحول‌گرا بر رفاه کارکنان (کیفیت زندگی کاری، رضایت از زندگی، تعهد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی‌) نسبت به سبک رهبری تبادلی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است. ‌‌جامعه آماری پژوهش شامل 140 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران بود که با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراتحلیل رابطه بین سبک رهبری با سلامت سازمانی در سازمانهای آموزشی ایران

علی یاسینی؛ حیدر عباس پور؛ رضا نوروزی کوهدشت

دوره 2، شماره 8 ، مرداد 1395، صفحه 97-125

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.16619.1252

چکیده
  با توجه به تحقیقات زیادی که در زمینه سبک رهبری با سلامت سازمانی در کشورانجام شده محققان به این نتیجه رسیدندکه تسلط بر تمام ابعاد یک مسأله تا حد زیادی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین به انجام تحقیقات ترکیبی روی آورده‌اند که عصارۀ تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم می‌کند. باتوجه به اهمیت رابطه سبک رهبری با سلامت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
یادگیری سازمانی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی در بین کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه

احسان پروین؛ محمدرضا کارگذاری

دوره 2، شماره 8 ، مرداد 1395، صفحه 127-147

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.7254.1141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کارمندان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه شامل 200 نفر (مرد و زن ) بودند که در سال 1393 در این سازمان اشتغال داشتند که نمونه‏گیری به صورت سرشماری کامل انجام شد. ابزار ...  بیشتر