تاثیر سبک رهبری بر رفاه کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره آموزش و پرورش تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس امور اداری

2 عضو هیأت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تبیین تاثیر موثرتر سبک رهبری تحول‌گرا بر رفاه کارکنان (کیفیت زندگی کاری، رضایت از زندگی، تعهد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی‌) نسبت به سبک رهبری تبادلی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است. ‌‌جامعه آماری پژوهش شامل 140 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 103 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ‌‌برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سبک رهبری چند عاملی (MLQ ) (باس و آولیو ، 2005) و کیفیت زندگی کاری (سرجی ، 2001)، فرسودگی شغلی (مزلج و جکسون ، 1981)، تعهد سازمانی (ماودی ، 1979) و رضایت از زندگی (سرجی ،2001) استفاده شده است. آزمون فرضیات با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بوده و همه ضرایب همبستگی در سطح 01/0 معنادار بوده و هر دو سبک رهبری بر رفاه کارکنان موثر بوده‌‌اند اما تاثیر سبک رهبری تحول گرا بیشتر بوده است و این سبک منجر به ارتقای کیفیت زندگی کاری و در نتیجه رضایت از زندگی کارکنان اداره ‌‌می‌شود اما تاثیر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی بر رضایت از زندگی کارکنان معنادار نبوده است. نتایج و پیشنهادها در حوزه سبک رهبری و رفاه کارکنان در اداره آموزش و پرورش نشان داده است که مدیران باید از سبک رهبری تحول‌گرا به منظور ارتقای رفاه کارکنان استفاده کنند. ‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of leadership style on employees Welfare (case Study: The employees of Education and instruction office of Tehran province)

چکیده [English]

the Aim of this study was to explain the more effect of transformational leadership style on employees Welfare (Quality of work life, life satisfaction, Organizational Commitment, and reduction of job burnout) of the Transactional leadership style. Method:This research was conducted in descriptive – Survey Research method. The statistical Population of research included 140 employees of Education and instruction Department of Tehran Province, That 103 member Selected Based on Morgan Table Using Classification a stratified Random Sampling Method. The multifactor Leadership Style (MQL), Quality of Work life(Serji, 2001), Job burnout (Meslej and Jackson, 1981), Organizational Commitment (Maudi, 1979) and Life Satisfaction (Serji, 2001) Questionnaire was used to Collect Data. The Exam of Hypothesis Done With PLS Software. Findings: The Result of structural Equation Showed that Suggested Model Has more Reliability and all the regression in 0.01 level Was significant on both of them affect of Employees Welfare. But the effect of Transformational Leadership style is The most. And this style Due to improve the employees work life Quality and welfare. But the effect of job burnout and organizational commitment and employees life satisfaction isn’t significant. Result: Results and Advices about leadership style and employees' welfare in education and instruction office showed that in order to improve Employees Welfare, Managers Must use of Transformational leadership Style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Work life
  • organizational commitment
  • Job burnout
  • life quality
  • structural equation modeling