یادگیری سازمانی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی در بین کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کارمندان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه شامل 200 نفر (مرد و زن ) بودند که در سال 1393 در این سازمان اشتغال داشتند که نمونه‏گیری به صورت سرشماری کامل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه‏های یادگیری سازمانی واتکینز و مارزیک و استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر می باشد. روایی ابزار پژوهش به صورت روایی محتوایی صورت گرفته است. برای آزمون پایایی هر دو پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ برآورد شده است، که این مقدار برای پرسشنامه ی یادگیری سازمانی89/0 و برای پرسشنامه ی تعهد سازمانی 91/0 بدست آمده است. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss از روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود داشت. بین ابعاد عاطفی و مستمر تعد سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین بعد مهارت های فردی یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود نداشت. ولی بین دیگر ابعاد یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TOrganizational learning and the effect on organizational commitment among employees and managers at Razi University in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Ehsan Parvin
  • Mohammad Reza Kargozari
دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده [English]

This study examines the impact of organizational learning on organizational commitment of staff and managers are Razi University in Kermanshah. The study is cross correlation. The study population consisted of all employees and managers at Razi University in Kermanshah, including 200 patients (male and female) who in 1393 engaged in the organization that conducted sampling were performed. The data collection tool in the study of organizational learning questionnaire Watkins and Marzik And organizational commitment of Allen & Meyer is standard. Validity study was conducted. To test the validity of both questionnaires was estimated using Cronbach's alpha, the value of organizational learning questionnaire 0/89 and for organizational commitment questionnaire obtained 0/91. The analysis of this study, using statistical software spss the statistical method of Pearson's correlation coefficient was used. The results showed that there was a significant relationship between organizational commitment and organizational learning. Continuous adjustment between emotional and significant relationship between the organization and organizational learning interpersonal skills, organizational learning and organizational commitment was found. But the other aspects of organizational learning and organizational commitment was a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • organizational commitment
  • Razi University
  • administrators