نقش رهبری مشارکتی و توانمندی های اجتماعی بر مهارت های کار تیمی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 عضور هیئت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 دانشجوی دکتری آموزش عالی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین نقش رهبری مشارکتی و توانمندی‌های اجتماعی بر مهارت‌های کار تیمی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان اداری معاونت‌های (اداری و مالی، فرهنگی و دانشجویی، پژوهشی، آموزشی) دانشگاه اصفهان در سال 96 - 1395 به تعداد 344 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی تصادفی، 172 نفر انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه رهبری مشارکتی کاتورن (2010) و توانمندی‌های اجتماعی و پرسشنامه مهارت‌های کار تیمی با پایایی 0/90، 0/87 و 0/89 استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری مشارکتی، توانمندی‌های اجتماعی، مهارت‌های کار تیمی کارکنان بالاتر از حد متوسط‌اند و رهبری مشارکتی (0/56=r) و توانمندی‌های اجتماعی (0/64=r) با مهارت‌های کار تیمی رابطه مثبت و معناداری (0/01>p) دارند. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، از میان مؤلفه‌های توانمندی‌های اجتماعی کارکنان، مهارت‌های اجتماعی مناسب و پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، 43/5 درصد و از بین مؤلفه‌های رهبری مشارکتی، مشارکت و پاسخگویی 34/7 درصد از مهارت‌های کار تیمی کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند. مدل‌یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد توانمندی‌های اجتماعی و رهبری مشارکتی به ترتیب با ضریب مسیر 0/74و 0/75بر مهارت‌های کار تیمی تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of participative leadership and social empowerments on the teamwork skills of employees (Case Study: Isfahan university staff)

چکیده [English]

The purpose of the present study was to explain the role of participative leadership and social empowerments on the teamwork skills at university of Isfahan. The research method was descriptive - correlation and analysis of structural equation modeling. The study population included all administrative staff deputies (administrative, financial, cultural, and student research, education) University of Isfahan in academic year 2016 - 2017 totalled 344 people. The sample size were selected using Cochran's formula and through proportional random sampling method, 172 people. For collecting the data, Katoorn (2010) participative leadership, social empowerments and teamwork skills questionnaires with reliability of 0.90, 0.87 and 0.89. Results showed that participative leadership, social empowerments, teamwork skills of are staff above the average and participative leadership (r=0.56) and social empowerments (r=0.64) with teamwork skills have positive significant relationships (p<0.01). Based on stepwise regression results, among components of employee social empowerments, appropriate social skills and aggressive and impulsive behavior, predict 43.5% of participative leadership, participation and accountability 34.7% predict employees' teamwork skills predict. Structural equation modeling showed that social empowerment and participative leadership effect with 0.74 and 0.75 on teamwork skills corporately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participative leadership
  • community empowerments
  • teamwork skills
  • university staff