نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به منظور تعیین میزان اثربخشی مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه غیر انتفاعی علامه شهر تهران، پژوهشی توصیفی در میان سه گروه دانش آموزان، کادر آموزشی تمام وقت و معلمان این مدرسه، به اجرا گذاشته شد. شاخص های حس ماموریت، رهبری آموزشی، انتظارات سطح بالا، نظارت واندازه گیری پیشرفت تحصیلی، جو سازمانی، فرصت یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع بوسیله پرسش‌نامه مدارس اثربخش ازتحقیق دانشگاه گونزاگا اندازه گیری شد. نیز از کادر آموزشی تمام وقت و معلمان پاره وقت در مورد هفت ویژگی مدارس اثربخش، مصاحبه به عمل آمد. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از 200 نفردانش آموزان راهنمایی و دبیرستان، معلمان (40 نفر) و کادر آموزشی تمام وقت (12 نفر)، که تمامی ایشان در پژوهش حاضر شرکت نمودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون Z برای دو گروه مستقل، همراه با آمار توصیفی صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که با توجه به الگوی مدارس اثربخش، مدرسه علامه یک مدرسه نسبتاً اثربخش است. از دیدگاه کادر آموزشی مدرسه علامه با توجه به مشکلات سیستم متمرکز آموزشی کشور، نسبت به مدارس دولتی و مدارس مشابه اثربخش‌تر می‌باشد.
کلمات کلیدی: مدارس اثر بخش ، مدارس غیرانتفاعی ، رهبری مدرسه

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the effectiveness of Allameh High and Middle Schools in Tehran, based on the “Effective Schools" framework

چکیده [English]

Abstract: In order to study of the effectiveness of Allameh high and middle schools in Tehran, the descriptive methodology has been utilized among of students, teachers and managers. In this study correlates of effective schools has been utilized. Edmonds and Lezotte identified the correlates of effective schools and stated that all effective schools had: (a) safe and orderly environment, (b) clear and focused mission, (c) instructional leadership, (d) climate of high expectations for success, (e) opportunity to learn and student time on task, (f) frequent monitoring of student progress, and (g) home school relations. In order to gather required data, questionnaires distributed among students. The questionnaires have prepared by Gonzaga University for a research in the Nine Mile Falls School District in the spring of 1994. Furthermore for this purpose, teachers and managers have interviewed. Consequences indicated that: 1) from view of students, teachers and managers Allameh high and middle schools are effective schools and 2) from view of teachers, human resource management of Allameh high and middle Schools were weak.
Article Type: Case study
Keywords: Clear mission , Climate of high expectations , Effective schools, Frequent monitoring,Home school relations, Instructional leadership, , Opportunity to learn , Orderly environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective schools
  • Frequent monitoring
  • Home school relations
  • Instructional leadership