دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-223 
2. کاربرد نظریه تعمیم پذیری در پژوهش های مدیریت با تاکید بر تحلیل شغل

صفحه 43-62

10.22054/jrlat.2016.1054

ابراهیم علیزاده؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ عباس عباس پور


3. نقش تعاملی وجدان و جو روانشناختی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 63-82

10.22054/jrlat.2016.1055

ابوالفضل قاسم زاده؛ محمد حسنی؛ ژاله حسن نژاد؛ ابراهیم جدی الوارعلیا