بررسی رابطه بین معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه زاهدان

3 دانشگاه کردستان

4 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

معنویت در محیط کار، از مفاهیم جدیدی است که در سالهای اخیر در ادبیات مدیریت و کسب‌ و کار ظهور کرده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه می‌باشد. این مطالعه برحسب هدف از نوع کاربردی، ازنظر نحوه اجرا توصیفی و ازنظر آماری توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشکاه رازی ( 500 نفر) که در نیمه اول سال 1393 مشغول به کار بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 200 نفر انتخاب شدند که به‌ کمک پرسشنامه ی معنویت سازمانی (شموس و دوچون، 2000 و میلیمن، 2003) و تعهد سازمانی (خان،2002) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (t دو گروه مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام ‌به ‌گام) استفاده‌ شد. یافته‌ها نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد معنویت سازمانی و تعهد سازمانی می باشد و میانگین نمرات کلی معنویت سازمانی، همسو با اهداف سازمان می باشد و تعهد مداوم مردان بالاتر از زنان بود. بررسی سایر فرضیات نشانگر آن است که بین ابعاد معنویت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. طبق تحلیل رگرسیون ابعاد احساس همبستگی با همکاران و همسویی با اهداف سازمان از ابعاد معنویت سازمانی پیش‌بینی کننده مثبت تعهد عاطفی بودند و بعد احساس همبستگی با همکاران، تعهد مداوم را پیش‌بینی می‌کرد. نمرات کلی معنویت سازمانی هم پیش‌بینی کننده مثبتی برای تعهد هنجاری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between spirituality and organizational commitment Razi University of Kermanshah

نویسنده [English]

  • Tahereh Lotfi nezhad 4
چکیده [English]

Spirituality in the workplace, new concepts in recent years in the business and management literature has emerged. The purpose of this study was to investigate the relationship between spirituality and organizational commitment is the University of Kermanshah. The purpose of this study in terms of the application, in terms of performance and in terms of descriptive statistics is descriptive The study sample included all staff Razi University (500), who worked in the first half of 2014. Morgan and the sample using the sampling method, 200 questionnaires were selected with the help of organizational spirituality (Shamus and Dvchun, Mylemn 2000, 2003) and organizational commitment (Khan, 2002) were evaluated. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (t two independent groups, Pearson correlation & stepwise regression) was used. Results showed a significant positive correlation between the dimensions of organizational spirituality and organizational commitment & Average score for the overall organizational spirituality, in line with organizational goals and continuous commitment of men more than women. Organization spirituality scores overall, alignment with organizational goals and continuous commitment of men than women. Check other assumptions indicate that the dimensions of organizational spirituality and organizational commitment there. Based on regression analysis of solidarity with colleagues and spiritual dimensions of organizational alignment with the organization's goals were positive predictors of emotional commitment and solidarity with colleagues, it is anticipated that ongoing commitment. Overall scores are positive predictors of organizational spirituality was for normative commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Religion
  • organizational commitment
  • staff