مقاله پژوهشی
طراحی الگوی تسهیل فرایند یاددهی - یادگیری

شیوا فرضعلی وند؛ یداله مهرعلیزاده؛ سید عباس رضوی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 7-45

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.71972.1647

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تسهیل فرآیند یاددهی-یادگیری بر اساس تجارب مدیران زن مدارس ابتدایی بود. به‌‏منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش داده بنیاد استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران زن مدارس ابتدایی شهرستان ایذه به تعداد 39 نفر بود. نمونه‏‌گیری به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت‏بندی مؤلفه‏ها و شاخص‏های نابرابری آموزشی در مدارس دوره ابتدایی

مسلم پیری زمانه؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 47-76

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.71290.1630

چکیده
  چکیدهاین تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‏‌بندی شاخص‏‌های نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران انجام‌‏شده و از نوع پژوهش‏‌های ترکیبی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری موردبررسی کلیه مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران بوده است. نمونۀ آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان و صاحب‏نظران حوزه آموزش عمومی که به شیوه نمونه‌‏گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه ‏ای مدیران

غلامحسن پناهی؛ سجاد کاظمی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72889.1654

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه ‏ای مدیران در دانشگاه فرهنگیان شهرستان زاهدان انجام گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران در دانشگاه فرهنگیان شهرستان زاهدان به تعداد 130 نفر که تعداد 100 نفر به‏ عنوان حجم نمونه از طریق روش نمونه‏ گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین استراتژی جذب اعضای هیأت علمی به‏صورت الکترونیکی با استفاده از تئوری درام

لاله عسگری؛ امین حکیم

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 101-121

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72379.1651

چکیده
  چکیده مدل‏ سازی و تحلیل تعارض از منظر رشته ‏های گوناگونی صورت گرفته است. روش ‏های مبتنی بر تئوری بازی از جامع‏ترین مدل‏ هایی است که برای مدل‏سازی و تحلیل تعارض مورداستفاده قرارگرفته است. یکی از چالش ‏های دستگاه ‏ها، عدم یکپارچگی اطلاعات بین آن‏ها است که منجر به عدم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع شده است. هدف تحقیق تحلیل تعارضات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش میانجی فضائل و توانمندی‏ های شخصیت در رابطه بین جنسیت و هیجان‏های مثبت و منفی معلمان ابتدایی در کلاس درس

سید علیرضا هاشمی؛ محسن شاکری؛ کاظم برزگر بفروئی؛ مهدیه استبرقی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 123-143

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72020.1648

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر‏، با هدف بررسی نقش میانجی فضائل و توانمندی‏ های شخصیت در رابطه بین جنسیت و هیجان‏ های مثبت و منقی معلمان ابتدایی در کلاس درس انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی بود؛ که در دسته تحقیقات توصیفی و به طور دقیق‏تر همبستگی از نوع معادلات ساختاری جای می‏گیرد. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت نظام آموزش و توسعه کارکنان صنعت بیمه

فاطمه عطاطلب؛ لیلی نیاکان

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، صفحه 145-167

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72595.1652

چکیده
  چکیده آموزش صحیح منابع انسانی، ضمن این‏که در سطح شرکت ‏های بیمه باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و شرکت بیمه شده است، زمینه‏ های برخورد شایسته کارکنان با مشتریان را نیز فراهم می‏آورد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود نظام آموزش صنعت بیمه انجام پذیرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی و از حیث هدف، کاربردی بود. روش پژوهش ازنظر نوع داده‏ها ...  بیشتر