نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‏‌بندی شاخص‏‌های نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران انجام‌‏شده و از نوع پژوهش‏‌های ترکیبی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری موردبررسی کلیه مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران بوده است. نمونۀ آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان و صاحب‏نظران حوزه آموزش عمومی که به شیوه نمونه‌‏گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌‏آوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته، چک‏‌لیست محقق ساخته است. نتایج نشان داد که نابرابری آموزشی در سطح مدارس ابتدایی شهر تهران شامل 7 مضمون فراگیر، 28 مضمون سازمان دهنده است که عبارت‏‌اند از: مؤلفه درونداد شامل 4 شاخص، مؤلفه فرایند مدرسه شامل 6 شاخص، مؤلفه زمینه خانوادگی شامل 6 شاخص، مؤلفه برونداد شامل 8 شاخص، زمینه فردی نابرابری شامل 4 شاخص، تأثیرات اجتماعی ‏و سیاسی نابرابری‏‌ها‏ در آموزش‌‏وپرورش شامل 4 شاخص، شاخص‏‌های جغرافیایی. همچنین ازنظر میزان تأثیرگذاری مؤلفه‌‏ها و شاخص‌‏ها بر افزایش نابرابری اولویت یکم شرایط اقتصادی خانواده‌‏ها، اولویت دوم امکانات و فضای آموزشی، اولویت سوم وضعیت اجتماعی خانواده‏‌ها، اولویت چهارم شاخص‎‌‏‌های جغرافیایی، اولویت پنجم میزان دسترسی و میزان بهره‌‏مندی از آموزش و اولویت‏‌های بعدی به ترتیب منابع انسانی (معلمان خوب)، سرمایه فرهنگی خانواده، آرزوی تحصیلی دانش‏‌آموزان، جمعیت کم خانواده، مدیریت مدرسه، انتظارات و آرزوهای والدین، وضعیت تحصیلی والدین، پیشرفت تحصیلی، وضعیت قبولی دانش‏‌آموزان در مدارس نمونه، مقام‌‏های ورزشی، فرهنگی و علمی، رسیدگی متولیان آموزشی، آموزش تبارگرایی، میزان توجه معلم به دانش‌‏آموزان، توجه به کیفیت آموزشی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Components and Indicators of Educational Inequality in Elementary Schools

نویسندگان [English]

  • moslem piri zamaneh 1
  • Abass Abasspuor 2
  • Hamid Rahimian 3

1 Ph.D. in Educational Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor, Educational Administration Dept., Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Educational Administration Dept., Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
This research was conducted with the aim of identifying and prioritizing indicators of educational inequality in primary schools in Tehran and it is an exploratory type of research. The statistical population under investigation is all public primary schools in Tehran. The statistical sample in the qualitative section includes 14 experts and experts in the field of public education who were selected by snowball sampling. Data collection tools include semi-structured interview, researcher made checklist. The results showed that the educational inequality at the level of primary schools in Tehran includes 7 comprehensive themes and 28 organizing themes, which are: input component including 4 indicators, school process component including 6 indicators, family background component including 6 indicators, output component including 8 indicators, individual background of inequality including 4 indicators, social and political effects of inequalities in education including 4 indicators, geographical indicators. Also, in terms of the influence of components and indicators on increasing inequality, the first priority is the economic conditions of families, the second priority is educational facilities and space, the third priority is the social status of families, the fourth priority is geographical indicators, the fifth priority is the level of accessibility and The amount of benefit from education, and the next priorities in the order of human resources (good teachers), family cultural capital, students' educational aspirations, small family population, school management, parents' expectations and aspirations, parents' educational status, educational progress, the acceptance status of students in model schools, sports, cultural and scientific authorities, the handling of educational trustees, the education of descent, the level of attention of teachers to students, attention to the quality of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational inequality
  • Inequality indicators
  • Equality of educational opportunities
  • Primary schools