نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تسهیل فرآیند یاددهی-یادگیری بر اساس تجارب مدیران زن مدارس ابتدایی بود. به‌‏منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش داده بنیاد استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران زن مدارس ابتدایی شهرستان ایذه به تعداد 39 نفر بود. نمونه‏‌گیری به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت با 12 نفر از مدیران زن مدارس ابتدایی شهرستان ایذه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و سپس اطلاعات گردآوری‏شده در مصاحبه‏‌ها با استفاده از سه مرحله اصلی کدگذاری داده‏‌ها (باز، محوری و انتخابی) تجزیه‏‌وتحلیل شدند. در مرحله اول کدگذاری باز 285 کد اولیه شناسایی شد که پس از حذف کدهای تکراری به 123 کد کاهش یافت. در مرحله کدگذاری محوری، از برقراری پیوند و ارتباط بین مفاهیم 21 مقوله به دست آمد سپس این مقوله‌‏ها در 6 طبقه اصلی (مقوله محوری، شرایط علی، شرایط زمینه‌‏ای، شرایط مداخله‌‏گر، راهبردها و پیامدها) دسته‌‏بندی شدند و الگوی نهایی تسهیل فرآیند یاددهی-یادگیری حاصل شد. بر اساس نظریه حاصل‌‏شده از یافته‌‏های پژوهش شرایط علی و اثرگذار بر تسهیل فرایند یاددهی-یادگیری، شرایط زمینه‌‏ای، عوامل مداخله‏‌گر، راهبردها و استراتژی‏‌ها و پیامد آن‏ها بررسی و الگوی نهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for facilitating the teaching-learning process

نویسندگان [English]

  • shiva farzalivand 1
  • Yadollah Mehralizadeh 2
  • Seyed Abbas Razavi 3

1 M.A in Educational Management, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to design a model for facilitating teaching and learning process based on the experiences of female principals of primary schools. In order to achieve this goal, the qualitative approach and the Grounded theory method were used. The research population included 39 female principals of elementary schools in Izeh city. Sampling by snowball method continued until theoretical saturation was reached and finally a semi-structured interview was conducted with 12 female principals of elementary schools in Izeh city. And then the information collected in the interviews were analyzed using three main stages of data coding (open, Axial and selective). In the first stage of open coding, 285 initial codes were identified, which were reduced to 121 codes after removing duplicate codes. In the Axial coding stage, 21 categories were obtained from establishing links and communication between the concepts, then these categories were categorized into 6 main categories (central category, causal conditions, Contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences) and the final model of facilitating the teaching process- Learning was achieved. Based on the theory obtained from the research findings, causal and effective conditions on facilitating the teaching-learning process,Contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences have been examined and the final model has been presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • facilitating learning
  • teaching-learning process
  • Primary schools
  • female principals