نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665 تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه ‏ای مدیران در دانشگاه فرهنگیان شهرستان زاهدان انجام گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران در دانشگاه فرهنگیان شهرستان زاهدان به تعداد 130 نفر که تعداد 100 نفر به‏ عنوان حجم نمونه از طریق روش نمونه‏ گیری تصادفی شاده انتخاب شدند. ابزار پژوهش سکوت سازمانی (واکولا و بوراداس، 2005)، پرسشنامه سبک مدیریت مدیران (مقیمی، 1389) و پرسشنامه اخلاق حرفه ‏ای (آرمیتو و همکاران، ۲۰۱۱) بود. روایی ابزار پژوهش از نوع محتوایی و اعتبار ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سکوت سازمانی (80/0)، پرسشنامه سبک مدیریت مدیران (81/0) و پرسشنامه اخلاق حرفه ‏ای (81/0) برآورد گردید. جهت تحلیل فرضیه‏ های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه ‏ای مدیران در دانشگاه فرهنگیان رابطه معناداری مشاهده شد. همچنین بین مؤلفه‏ های سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه‏ ای مدیران در دانشگاه فرهنگیان رابطه معناداری وجود داشت و نیز بین سبک مدیریت مدیران با اخلاق حرفه‏ای مدیران و مؤلفه ‏های آن در دانشگاه فرهنگیان رابطه معناداری وجود داشت. از بین سبک ‏های مدیریت مدیران، سبک مدیریت مشارکتی مدیران توانست 68 درصد از سکوت سازمانی کارکنان را پیش‏ بینی نماید و از بین مؤلفه ‏های اخلاق حرفه‏ای، مؤلفه مسئولیت اجتماعی مدیران توانست 8/60 درصد از سکوت سازمانی کارکنان را پیش‏ بینی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Silence of Employees and Management style and Professional Ethics of managers

نویسندگان [English]

  • Gholamhassan Panahi 1
  • Sajad Kazemi 2

1 Assistant Professor, Educational Sciences Dept., Farhangian University, PO Box 889-14665, Tehran, Iran

2 M.A. in Educational Management, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The present study was conducted with the aim of determining the relationship between employees' organizational silence and the management style and professional ethics of managers in Farhangian University of Zahedan. The method of doing descriptive research was correlation. The statistical population includes all employees and managers in Farhangian University of Zahedan city, 130 people, 100 of whom were selected as the sample size through Shadeh random sampling method. The research tools were organizational silence (Vakula and Boradas, 2005), managers' management style questionnaire (Moghimi, 2009) and professional ethics questionnaire (Armito et al., 2011). The content validity of the research tool and the reliability of the tool were estimated through Cronbach's alpha coefficient for the organizational silence questionnaire (0.80), managers' management style questionnaire (0.81) and professional ethics questionnaire (0.81). Pearson's correlation coefficient and multivariate regression were used to analyze the research hypotheses. The results of this research showed that there was a significant relationship between organizational silence of employees, management style and professional ethics of managers in Farhangian University. Also, there was a significant relationship between the components of organizational silence of employees with the management style and professional ethics of managers at Farhangian University, and there was also a significant relationship between the management style of managers with the professional ethics of managers and its components at Farhangian University. Among managers' management styles, managers' collaborative management style could predict 68% of employees' organizational silence, and among the components of professional ethics, managers' social responsibility component could predict 60.8% of employees' organizational silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Managers' Management Style
  • Organizational Silence
  • Farhangian University