نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‏ریزی درسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر‏، با هدف بررسی نقش میانجی فضائل و توانمندی‏ های شخصیت در رابطه بین جنسیت و هیجان‏ های مثبت و منقی معلمان ابتدایی در کلاس درس انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی بود؛ که در دسته تحقیقات توصیفی و به طور دقیق‏تر همبستگی از نوع معادلات ساختاری جای می‏گیرد. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی معلمان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 شهرستان اشکذر به تعداد 207 نفر بود؛ که با استفاده از روش تمام شماری تمامی معلمان در پژوهش شرکت کردند. جهت گردآوری داده ها‏ی پژوهش از پرسشنامه فضائل و توانمندی‏ های شخصیت Peterson and Seligman (2004) و پرسشنامه هیجان‏‏ پذیری در تدریس (Villainscience, 2010)، استفاده شد. داده‏ ها با استفاده از نرم-افزارهای SPSS و Amos در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه ‏وتحلیل قرار گرفتند. نتایج مدل‏سازی معادلات ساختاری نشان دادند که جنسیت به طور مثبت و معنادار (55/0 = β) توانمندی‏ ها و فضائل شخصیت را پیش‏بینی می‏ کند. فضائل و توانمندی‏های شخصیت نیز به طور مثبت و معنادار (32/0 = β) هیجانات مثبت تدریس و به صورت منفی و معنادار هیجانات منفی تدریس (42/0- = β) را پیش ‏بینی می ‏کند. بررسی شاخص‏ های برازش مدل نیز نشان داد که مدل نهایی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است؛ بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که با تقویت فضائل و ‏توانمندی‏های شخصیت معلمان ابتدایی می-توان تا حدودی تجربه هیجانات مثبت تدریس را در آنان افزایش و تجربه هیجانات منفی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of character strengths and virtues in the relationship between gender and positive and negative excitements of elementary teachers in the classroom

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Hashemi 1
  • Mohsen Shakeri 2
  • Kazem Barzegar Bafrooei 3
  • Mahdieh Estabraghi 4

1 M.A. of Curriculum, Yazd University, Yazd, Iran

2 Assistant Professor, Educational Sciences Dept., Yazd University, Yazd, Iran

3 Associate Professor, Educational Sciences Dept., Yazd University, Yazd, Iran

4 Ph.D. Student of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to investigating the mediating role of character strengths and virtues in the relationship between gender and positive and negative excitements of elementary teachers in the classroom. The present study was a fundamental research that falls into the category of descriptive research and more precisely correlation of structural equations. The statistical population of this study included all primary school teachers in the academic year 2020-21 in Ashkzar city, numbering 207 people; All the people were selected using the total number method. The Peterson and Seligman (2004) Character Strengths and Virtues Questionnaire and the Villainscience (2010) Teaching Excitements Questionnaire were used to collect research data. Data were analyzed using SPSS and Amos software at both descriptive and inferential levels. The results of structural equation modeling showed that gender positively and significantly (β = 0.55) predicts character strengths and virtues. The findings also showed that character strengths and virtues positively and significantly (β = 0.31) predict positive teaching excitements and negatively and significantly predict negative teaching excitements (β = -0.43). Examination of model fit indices also showed that the final research model has a good fit. Therefore, it can be concluded that by strengthening the character strengths and virtues of elementary teachers, the experience of positive excitements in teaching can be increased to some extent and the experience of negative excitements can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Character strengths and virtues
  • Positive Teaching excitements
  • Negative Teaching excitements
  • elementary teache