دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1397 
2. توسعه الگوی مدرسه سالم : یک مطالعه کیفی

صفحه 39-62

10.22054/jrlat.2021.51826.1533

علی جاویدان؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ جعفر ترک زاده