شناسایی و اولویت بندی ریسک های بالقوه فرآیند آموزش جامعه هدف سازمان های حاکمیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22054/jrlat.2021.47624.1494

چکیده

شناسایی، تحلیل و اولویت بندی ریسک، نقش بسزایی در موفقیت پروژه دارد. تمرکز این پژوهش بر روی موسسات آموزشی جامعه هدف سازمان های حاکمیتی با هدف تقلیل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار است. لذا مهم است که در برگزاری دوره های آموزشی ، عوامل ریسک در نظر گرفته شود تا با مدیریت بهتر آنها، اثرگذاری دوره های آموزشی افزایش یابد. بمنظور شناسایی و تاثیر عوامل ریسک، باید آنها را در فرایند آموزش شامل تعیین نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزش، فراهم آوردنِ آموزش، و ارزیابی و سنجش اثربخشی بررسی کرد. ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه های اکتشافی، ریسک های موجود در 7 عامل ریسک و 17 زیرعامل شناسایی شده اند. سپس، با توجه به فرآیند چهار مرحله ای آموزش، محدوده اثرگذاری ریسک ها با روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن از طریق سه شاخص شدت ریسک، احتمال وقوع و احتمال کشف مشخص گردیده و شاخص اولویت ریسک برای هر ریسک محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که تعداد 16 ریسک در ناحیه بحرانی قرار خواهند گرفت. این بیانگر آنست که ریسکها جهت آنالیز و تخصیص منابع مقدم بوده و تیم تحلیل، باید روی کاهش و بر طرف کردن خطاهایی که در ناحیه بحرانی قرار دارند، تمرکز نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize the Potential Risks of the Training Process of Target Community at Governance Organizations

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Ostadi
  • Reza Zare
Department of Systems and Productivity Management, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Identification, analysis and Risk Prioritization, can play an important role in the success of the project. This study focuses on the training institutions of target community at governance organizations with the aim of reducing work-related accidents and diseases. Therefore, it is important to consider the risk factors in holding training courses in them to better manage them, Increase training effectiveness. Therefore, in order to identify the impact of risk factors, should be considered in the different stages of the training process such as defining training needs, designing and planning training, providing for the training and evaluating the outcome of training. In this paper, by literature review and exploratory interviews, the risks are identified categorized in seven risk factors and 17 sub factors. Then, according to the four-step process of training, the range of effects has been determined by the Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) method through three indicators: risk severity, probability of occurrence and probability of detection, and then the Risk Priority Number (RPN) has been calculated for each risk. The results show that there will be 16 risks in the critical area. This suggests that risks are prioritized for the analysis and allocation of resources, and the analyst team must be focused on reducing and eliminating the errors in the critical area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training process
  • Risk
  • occurrence
  • severity
  • likelihood