بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی از طریق سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

10.22054/jrlat.2019.46739.1484

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی از طریق سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳ (، پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) و پرسش نامه سرمایه اجتماعی ناهاپیتوگوشال ) 1998)، و پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو (1999) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی،صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0 ، 91/0 ،88/0 و 89/0برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش از طریق سرمایه فرهنگی بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 25/0 است و از طریق سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 66/0 است و همچنین تاثیر مستقیم مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی معنادار مثبت ضریب این تاثیر 88/0است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge Management on Human Resource Productivity through Cultural Capital and Social Capital (Case Study: Islamic Azad University, Isfahan Branch)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Majed Maharani Barzani 3
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
1 Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
2 Assistant Professor of Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Ph.D. Student, Cultural Management of Facuty Management. Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the impact of knowledge management on human resource productivity through cultural capital and social capital (Case study: Islamic Azad University, Isfahan Branch). The purpose of the present study is to determine the purpose of the study and to collect the descriptive correlational data. The statistical population of this study consisted of all the staff of Islamic Azad University of Isfahan with 1000 students who were selected through Cochran sampling formula 287 as sample size by stratified sampling method. (Hershey & Goldsmith (1980) and Narapitoguchal Social Capital questionnaire, 1980), and Bourdieu Cultural Capital standard questionnaire (1999). The validity of the questionnaires was assessed based on content, formal and construct validity. And after the necessary terms, the validity of the case The reliability of the questionnaires was estimated 0.90, 0.91, 0.88, and 0.89, respectively, and the data were analyzed at the inferential level including structural equation modeling. The results showed that knowledge management through cultural capital has a positive and significant effect on human resource productivity which has a coefficient of 0.25 and social capital has a significant and positive effect on human resource productivity. It is 0.66 and also the direct impact of knowledge management on human resource productivity has a positive significant coefficient of 0.88.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • cultural capital
  • Social Capital
  • Human Resource Productivity