تاریخ‌نگاری مدیریت آموزشی در ترازوی نقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علامه

10.22054/jrlat.2021.56924.1560

چکیده

تطور و تکامل مفاهیم و نظریه‌های علمی در درازنایتاریخصورت می‌گیرد. مدیریت آموزشی به عنوان یک حوزه‌ مطالعاتی از این امر مستثنی نیست. بنابراین، فهم فراز و فرودهای مفهومی این حوزه نیازمند نگریستن به آن به مثابه امری تاریخی است. هدف مقاله حاضر، مطالعه نگاشت تاریخی مدیریت آموزشی از مجرای کنکاش نقادانه کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» بوده‌است.به‌منظور دستیابی به هدف فوق با کاربست روش نقد، کتاب از جنبه بیرونی و درونی، بررسی شده‌است.یافته‌ها حاکی از آن است که کتاب مذکور باوجود برخورداری از ویژگی‌های مثبت فراوان، در پاسخ به پرسش‌ها و اهداف مدنظر دچار کاستی‌هایی بوده و به طور بایسته نتوانسته-است شمایل کاملی از تاریخ مدیریت آموزشی را به تصویر بکشد. مقاله با استخراج درس‌آموزی-هایی به منظور خوشه‌چینی پژوهشگران داخل کشور از میراث جهانی این حوزه خاتمه یافته‌است.
تطور و تکامل مفاهیم و نظریه‌های علمی در درازنایتاریخصورت می‌گیرد. مدیریت آموزشی به عنوان یک حوزه‌ مطالعاتی از این امر مستثنی نیست. بنابراین، فهم فراز و فرودهای مفهومی این حوزه نیازمند نگریستن به آن به مثابه امری تاریخی است. هدف مقاله حاضر، مطالعه نگاشت تاریخی مدیریت آموزشی از مجرای کنکاش نقادانه کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» بوده‌است.به‌منظور دستیابی به هدف فوق با کاربست روش نقد، کتاب از جنبه بیرونی و درونی، بررسی شده‌است.یافته‌ها حاکی از آن است که کتاب مذکور باوجود برخورداری از ویژگی‌های مثبت فراوان، در پاسخ به پرسش‌ها و اهداف مدنظر دچار کاستی‌هایی بوده و به طور بایسته نتوانسته-است شمایل کاملی از تاریخ مدیریت آموزشی را به تصویر بکشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Approach to Histographical of Educational Administration

نویسنده [English]

  • aeash rasteh moghadam
atu
چکیده [English]

The evolution of scientific theories takes place over the time, and Educational Administration (EA) as a field of study is of no exception. Therefore, understanding the conceptual developments in this field requires looking at it as a historical realm. The purpose of this article is to study of EA conceptual map through criticizing historical book of "The history of educational administration viewed through its textbooks". In order to achieve this goal, using the method of critique, the book has been examined from both external and internal aspects. Findings indicate that the mentioned book, despite having many positive features, suffers several shortcomings in answering its questions and achieving the goals and failed to draw a comprehensive map of the EA history. The article concludes by extracting lessons from EA global legacy for domestic researchers.
The evolution of scientific theories takes place over the time, and Educational Administration (EA) as a field of study is of no exception. Therefore, understanding the conceptual developments in this field requires looking at it as a historical realm. The purpose of this article is to study of EA conceptual map through criticizing historical book of "The history of educational administration viewed through its textbooks". In order to achieve this goal, using the method of critique, the book has been examined from both external and internal aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Educational Administration
  • Educational Leadership
  • School Management
  • Textbooks