مقاله پژوهشی
رابطه عوامل پیاده سازی جانشین پروری با بالندگی سازمانی، رهبری اخلاقی و توانمند سازی مدیران(مورد مطالعه: کارکنان بانک‌های ملی‌ شهرستان ساری ناحیه یک)

مریم تقوایی یزدی؛ جلال عبدی؛ محمد تقی پور

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.49797.1506

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی «رابطه عوامل پیاده سازی جانشین پروری با بالندگی سازمانی، رهبری اخلاقی و توانمند سازی مدیران بانک های ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان» یک پژوهش کاربردی و از نظر روش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری کلیه کارکنان بانک‌های ملی‌ شهرستان ساری ناحیه یک می باشد. حجم نمونه آماری تعداد 187 نفر می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی مشکلات فرایند اجرای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها: یک مطالعه کیفی

علی زارعی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 25-57

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.50339.1514

چکیده
  این پژوهش با هدف واکاوی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه و رساله‌های دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود انجام شد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. میدان پژوهش، دانشگاه تهران بود و مشارکت‌کنندگان 8 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاملی انتقادی بر تحلیل هزینه و فایده در نظام آموزش عمومی و عالی ایران

احمد کیخا

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 59-89

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.49204.1502

چکیده
  نظام های آموزشی (عمومی و عالی) نقش کلیدی در توسعه همه جانبه زیست بوم های گوناگون ایفا می کنند اما با این وجود در دهه های اخیر با افزایش آشوب ها و بحران های جهانی مالی سبب به وجود آمدن کمبود منابع مالی دولت ها در تامین آموزش عالی و کسری بودجه نظام های آموزشی شده است این مهم ضرورت توجه به ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی برای بهکرد منابع مالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر مدیریت دانش برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

مهرداد صادقی ده چشمه؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مجید ماهرانی برزانی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 91-118

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.50839.1523

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر مدیریت دانش برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان) به تعداد1000تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین بهزیستی معنوی و رهبری اصیل با خوش‌بینی تحصیلی معلمان ابتدایی

میثم غفارخانی؛ علی رشیدی؛ فاطمه بهرامی

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 119-142

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.50351.1515

چکیده
  هدف پژوهش همبستگی حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی و رهبری اصیل با خوش‌بینی تحصیلی معلمان ابتدایی بود. بدین منظور گروهی متشکل از 225 معلم ابتدایی از بین معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان رباط‌کریم به روش تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از سه پرسشنامه بهزیستی معنوی الیسون و پالوتزیان (1982) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه جوّ کلاس درس و دستاورد‌ تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش میانجی تعامل استاد - دانشجو و انگیزه تحصیلی

هاجر بهمنی نژاد؛ سکینه جعفری

دوره 5، شماره 17 ، مهر 1397، صفحه 143-164

https://doi.org/10.22054/jrlat.2020.49082.1501

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جوّ کلاس درس و دستاورد‌ تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش میانجی تعامل استاد - دانشجو و انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان انجام شده است. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی ...  بیشتر