دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، پاییز 1397 
4. اثر مدیریت دانش برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر

صفحه 91-118

10.22054/jrlat.2020.50839.1523

مهرداد صادقی ده چشمه؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ مجید ماهرانی برزانی