تاثیر رهبری اخلاقی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی سازمان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران ، ایران

10.22054/jrlat.2021.51603.1532

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر رهبری اخلاقی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد اسلامی بود.روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی – همبستگی و از نظر نوع داده کمی بود.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی به تعداد 1535 نفر که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 320 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005)، یادگیری سازمانی نیفه (2001)، و جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر(1978) استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، توصیف داده ها از طریق میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جداول از طریق نرم افزار SPSS-V22 و استنباط آماری داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم اافزار LISREL در دوبخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسش نامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. در بخش دوم نیز ضرایب مسیر و ضرایب معناداری برای بررسی فرضیه های پژوهش های مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که با توجه به نقش میانجی جو سازمانی نوآورانه، رهبری اخلاقی و مولفه های آن بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان مرکزی تاثیر مثبت و معناداری دارند. رهبری اخلاقی بر یادگیری سازمانی تاثیر دارد؛ رهبری اخلاقی بر جو سازمانی نوآورانه تاثیر دارد؛ یادگیری سازمانی بر جو سازمانی نوآورانه تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

determine the impact of ethical leadership on organizational learning through the role of innovative organizational mediator in Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • abolfazl samadian
member of the youth and elite researchers of islamic azad university , tehran university of sciences , iran
چکیده [English]

the purpose of the present study was to determine the impact of ethical leadership on organizational learning through the role of innovative organizational mediator in Islamic Azad University. The statistical population includes all the employees of the Central Organization of Islamic Azad University, 1535 persons who were selected by using Morgan table and stratified random sampling method. In order to collect data, three standard questionnaires of ethical leadership of Brown et al. (2005), Nifeh organizational learning (2001), and Siegel u0026 Kaimer (1978) innovative organizational climate were used. After collecting the questionnaires, data were analyzed by means of mean, standard deviation, percentage, frequency and tables through SPSS V22 software and statistical inference of data through structural equation modeling using LISREL software in two part measurement model. And the structural part was doneIn the first part, the technical characteristics of the questionnaire including reliability, convergent validity and divergent validity were investigated. In the second part, path coefficients and significant coefficients were used to investigate the research hypotheses. The results showed that due to the role of innovative organizational mediator, ethical leadership and its components have a positive and significant effect on organizational learning of central organization employees. Ethical leadership influences organizational learning; Ethical leadership affects innovative organizational climate; Organizational learning affects innovative organizational climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ethical leadership
  • organizational learning
  • Innovative organizational climate