رابطه اعتماد سازمانی و تاب‌آوری سازمانی با ادراک از سکوت سازمانی در بین معلمان درس هنر دوره متوسطه شهر کربلا

فریدون یزدانی؛ حورا نوری مجید خلف

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 92-114

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78290.1721

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی و تاب آوری سازمانی با ادراک از سکوت سازمانی بین دبیران هنر در شهر کربلای عراق انجام شد. روش تحقیق آن از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل همه‌ی معلمان هنر دورۀ متوسطه شهر کربلا در سال 2023 به تعداد 146 نفر می‌شده است. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و بر این اساس تعداد ...  بیشتر

رابطه سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه ‏ای مدیران

غلامحسن پناهی؛ سجاد کاظمی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1402، ، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22054/jrlat.2023.72889.1654

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سکوت سازمانی کارکنان با سبک مدیریت و اخلاق حرفه ‏ای مدیران در دانشگاه فرهنگیان شهرستان زاهدان انجام گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران در دانشگاه فرهنگیان شهرستان زاهدان به تعداد 130 نفر که تعداد 100 نفر به‏ عنوان حجم نمونه از طریق روش نمونه‏ گیری ...  بیشتر

تاثیر بدبینی سازمانی بررفتارهای انحرافی در محیط کاراز طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب(مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)

رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ عباس قائدامینی هارونی؛ علی رضا ابراهیم پور

دوره 5، شماره 20 ، تیر 1398، ، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/jrlat.2021.47222.1490

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد1000 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد ...  بیشتر

تأثیر قلدری سازمانی بر بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی و مدیریت برداشت (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

حمیرا عبدی؛ عبدالرضا سبحانی؛ سید مرتضی موسویان؛ حجت الله عباسی

دوره 4، شماره 16 ، تیر 1397، ، صفحه 37-70

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.46646.1483

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی و مدیریت برداشت بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب به تعداد 1000 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه‏گیری کوکران تعداد ...  بیشتر

بررسی نقش رهبری اخلاقی در پیش بینی رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی

علی خالق خواه؛ حبیبه نجفی؛ زهرا شاهی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1396، ، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.35401.1395

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر،بررسی نقش رهبری اخلاقی درپیش بینی توسعه رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل همه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل می‌باشد که باجدول مورگان تعداد76 نفربه عنوان نمونه آماری با نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شدند.ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه ...  بیشتر

آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی‌گری بی تفاوتی سازمانی

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ عادل زاهد بابلان؛ ریحانه عباس پور؛ بهزاد مرادی

دوره 3، شماره 12 ، مرداد 1396، ، صفحه 79-109

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.35463.1397

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی گری بی تفاوتی سازمانی انجام گرفت. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکار اجرایی، میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 1396-1397 با حجم 459 نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

سکوت سازمانی، هشداری در آموزش‌عالی: شناسایی عوامل به وجود آورنده آن در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

حسن احمدی؛ عادل زاهد بابلان؛ سید محمد سید کلان

دوره 1، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22054/jrlat.2015.4552

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل به وجود آورندۀ سکوت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده‌های کیفی، سپس بر اساس یافته‌های آن، داده‌های کمّی گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی با جمعیت 354 نفر بود. در مرحله کمّی از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر