دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار 1394، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

1. تحقیق کیفی پیرامون راهبردهای پاسخگویی دانشگاه‌های دولتی از دیدگاه خبرگان آموزش عالی

صفحه 1-27

10.22054/jrlat.2015.1993

عباس عباس پور؛ محسن شاکری عباس آباد؛ حمید رحیمیان؛ مقصود فراستخواه


2. بررسی نقش فرهنگ خوش‌بینی علمی در توانمندسازی ساختار مدارس ابتدایی شهر تهران

صفحه 29-50

10.22054/jrlat.2015.7937

سیدمحمد میرکمالی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ فرنوش اعلامی؛ علیرضا یوزباشی