تحلیل و واکاوی ویژگی‌های مدیران موفق مدارس چندپایه

هادی قاسمی؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ علی معقول

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1402، ، صفحه 44-80

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.76781.1684

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، احصاء تجارب زیسته راهبران آموزشی تربیتی از ویژگی‌های مدیران موفق مدارس چندپایه بود. پژوهش حاضر در حوضه کاربردی بوده و روش آن با توجه به پدیده مدارس چندپایه و لزوم فهم عمیق آن از منظر افرادی که تجربه مستقیم داشته‌اند؛ بر اساس رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انتخاب شد و همچنین با 15 مدیر مدرسه چند پایه شهرستان ...  بیشتر

تأثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی

فریبا فخرادخانی؛ هادی رزقی شیرسوار

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1396، ، صفحه 57-83

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.30086.1358

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبکهای تصمیمگیری مدیران بر راهبردهای مدیریت جانشین پروری در دانشگاه علامه طباطبائی می باشد. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران )عالی، میانی و اجرایی( 96 به تعداد 176 نفر مشغول کار بودند که برای انتخاب - دانشگاه علامه طباطبائی ...  بیشتر

یادگیری سازمانی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی در بین کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه

احسان پروین؛ محمدرضا کارگذاری

دوره 2، شماره 8 ، مرداد 1395، ، صفحه 127-147

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.7254.1141

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کارمندان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه شامل 200 نفر (مرد و زن ) بودند که در سال 1393 در این سازمان اشتغال داشتند که نمونه‏گیری به صورت سرشماری کامل انجام شد. ابزار ...  بیشتر

رابطه فشار روانی ناشی از کار،راهبردهای مقابله ای و فرسودگی شغلی در مدیران مقطع ابتدایی

ولی مهدی نژاد؛ سیما صدقی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 119-145

https://doi.org/10.22054/jrlat.2016.1059

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه فشار روانی ناشی از کار، راهبردهای مقابله ای و فرسودگی شغلی در مدیران مقطع ابتدایی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مقطع ابتدایی که ‌از این‌ تعداد 73 مدیر زن ‌و 69 مدیر مرد به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ...  بیشتر

توسعه نظام ارزش‏ها بر پایه هوش فرهنگی مدیران دانشگاهی

افسانه فاضلی؛ محمود اکرامی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/jrlat.2014.94

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور «بررسی رابطه نظام ارزش‏ها و هوش فرهنگی مدیران دانشگاه علامه طباطبایی» انجام گردید. جامعه آماری کلیه مدیران شاغل در دانشگاه که برابر با70 نفر بودند و از این تعداد 56 نفر به پرسشنامه‏ها پاسخ داده و داده های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.برای اندازه گیری متغیرهای نظام ارزش‏ها از ابزار پرسشنامه آلپورت،ورنون ...  بیشتر