بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی تصمیم گیری استراتژیک

محمود تعجبی؛ محسن احمدی؛ پروانه محمدی

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1403، ، صفحه 40-58

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.78318.1718

چکیده
  نوآوری، اساس توسعه و ماندگاری سیستم های اجتمـاعی بـوده و دسـتیابی بـه نـوآوری، نیازمنـد رفتـار نوآورانه است. در میان انواع مختلف سبک های رهبری و تصمیم گیری، تاثیر نسبی و متفاوت آنها در ایجاد رفتـار نوآورانـه، رهبری مشارکتی و تصمیم گیری استراتژیک نیـز نقش اساسی در بروز این چنین رفتارها دارد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ...  بیشتر

نقش عوامل فردی و زمینه‌ای در گرایش معلمان به اجرای ارزشیابی تکوینی

محمد غفاری مجلج

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1402، ، صفحه 138-159

https://doi.org/10.22054/jrlat.2024.72652.1662

چکیده
  انتخاب و اجرای ارزشیابی تکوینی به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین ارزشیابی سنتی، علیرغم مزیت‌ها و جذابیت‌های فراوان، با دشواری و چالش‌های متعددی روبرو بوده است. پژوهش پیمایشی حاضر با رویکرد کمی به بررسی عوامل فردی و زمینه‌ای که بر عملکرد معلمان در این باره اثرگذارند، می‌پردازد. به این منظور، از میان معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه ...  بیشتر

طراحی الگوی نوین ارزشیابی از عملکرد حرفه‌ای سالانه معلمان مدارس ابتدایی کشور

رضا مظفری؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ حسین عباسیان

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1401، ، صفحه 59-85

https://doi.org/10.22054/jrlat.2021.51364.1526

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدلی نوین برای سنجش و ارزشیابی عملکرد حرفه‌ای سالانه معلمان مدارس ابتدایی بوده است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوی انجام شده است. به این منظور بررسی متون تخصصی و پژوهشی مرتبط با صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان مدارس ابتدایی، ارزشیابی عملکرد حرفه‌ای معلمان، اسناد بالادستی نظام آموزشی کشور (سند ...  بیشتر

نقش میانجی‌گری تعادل کار- زندگی در روابط علّی بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان

حافظ صاحب یار؛ ابولفضل فرید

دوره 5، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 39-64

https://doi.org/10.22054/jrlat.2021.53478.1543

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گری تعادل کار- زندگی در روابط علّی بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان و پیشنهاد الگویی علی در ارتباط با آن صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان مدارس منطقه‌ی کلیبر بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و با فرمول کوکران، تعداد 200 نفر انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی ...  بیشتر

آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی‌گری بی تفاوتی سازمانی

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ عادل زاهد بابلان؛ ریحانه عباس پور؛ بهزاد مرادی

دوره 3، شماره 12 ، مرداد 1396، ، صفحه 79-109

https://doi.org/10.22054/jrlat.2019.35463.1397

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی گری بی تفاوتی سازمانی انجام گرفت. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکار اجرایی، میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 1396-1397 با حجم 459 نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تحلیلی بر رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای مدنی (شهروندی): نقش واسطه‌ای سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی در میان معلمان

محسن گل پرور؛ ناهید باقری

دوره 3، شماره 11 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/jrlat.2018.25552.1324

چکیده
  سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی و سرمایه‌گذاری جمعی عاطفی از جدیدترین سازه‌های حوزه روان‌شناسی مثبت‌نگر هستند که ظرفیت بالایی برای تاثیر بر متغیرهای رفتاری انسان‌ها در محیط‌های اجتماعی دارند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه‌گذاری جمعی اجتماعی با رفتارهای مدنی (شهروندی) سازمانی معلمان با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایه-گذاری جمعی ...  بیشتر